خانبان: بدون كريمي با نفت ادامه نميدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهرداد خانبان كــه همراه با علي كريمي بهعنوان مربــي به نفت تهران آمده بود حاال با جدايي كريمي حاضر بــه ادامه همكاري با اين تيم نيســت. او در اين باره ميگويــد: «من با آقاي كريمي به تيم نفــت آمدم. در صورتي در اين تيم ميماندم كه او در تيم باقي ميماند اما حاال كه او از تيم نفت رفته ضمن احترام به اين باشگاه قصد ادامه همكاري ندارم.»

او براي نفتيها در ادامه راه آرزوي موفقيت ميكند: «براي باشگاه نفت و عوامل آن، احترام خاصي قايل هستم. اميدوارم آنها در مســابقات خود نتايج خوبي كسب كنند اما با توجه به شرايط موجود تمايلي به ادامه همكاري با اين باشگاه را ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.