عوايد سپاهان از شهرآورد تقديم به كودكان سرطاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه ســپاهان اصفهان اعالم كــرد عوايد اين تيم از ديدار تداركاتي مقابل ذوبآهن را به كودكان سرطاني اختصــاص خواهــد داد. شــهرآورد دوســتانه اصفهان از ســاعت 21 روز شــنبه 1۳ تيرماه (امروز) در ورزشگاه نقش جهان برگزار ميشود و مسووالن باشگاه سپاهان تصميم گرفتند درآمد حاصــل از ايــن بازی دوســتانه را به كودكان سرطاني اختصاص دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.