ايرانپوريان: براي شروع ليگ لحظهشماري ميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد ايرانپوريــان مدافــع تراكتورســازي اميد زيــادي دارد كه تيمش در ليگ هفدهم هم نتايج خوبي كسب كند: «شرايط تيم مطلوب است. اردوي خيلي خوبي در تهران داشــتيم و اين اردو به ما كمك كرد به شــرايط آرماني نزديك شويم. بعد از بازگشت به تبريز هم تمرينات خوبي را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پشت سر گذاشتيم و خودمان را براي شروع مسابقات آماده ميكنيم. مهم نيست در هفتههاي اول با چه تيمي بازي ميكنيم چراكه همه ديدارهايمان سخت هســتند و اساسا قرعه ليگ برايمان فرقي ندارد. ما بايد تمركز خود را براي نتيجهگيري در كل ليگ بگذاريم تا قدرتمند ظاهر شويم.»

ايرانپوريان درباره شــرايط خودش بعــد از مصدوميت هم ادامــه ميدهد: «مصدوميتي كه داشــتم با تالش پزشك تيــم برطــرف شــد و االن نزديك 10 روز اســت بــه تمرينات گروهــي اضافه شــدم. در حال حاضر هيچ مشــكلي از بابــت مصدوميت نــدارم و بــراي آغاز ليــگ لحظهشــماري ميكنــم.» مدافع تراكتورســازي با اشــاره به جوان شدن تيمــش و عملكــرد بازيكنــان زير 23 ســال ميگويد: «قطعا بازيكنان جوان ما با تالشــي كه انجام ميدهند رفته رفته به شــرايط خوبي ميرسند و اگر اينگونه تمرينات خــود را دنبال كنند صددرصد باتجربهتر و پختهتر خواهند شد. اميدوارم از فرصتي كه كادر فنــي در اختيار آنها قرار داده، استفاده كنند و هم به پيشرفت خودشان و هم به تيم كمك كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.