ساالروند: شك ندارم اين فصل شگفتی ساز ليگ ميشويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرشاد ساالروند كه با انتخاب تارتار در همان روزهاي نخستين فصل نقل و انتقاالت به اتفاق دو بازيكن فصل گذشــته اســتقالل خوزســتان يعني محمد طيبي و مهدي زبيــدي به پارس جنوبي پيوســت حاال با گذشــت يك ماه از آغاز تمرينــات پيش فصل به مرد همه كاره خط مياني پارس جنوبي تبديل شــده. ساالروند در مورد بازي دوســتانه با خونه به خونه كه با باخت تيمشــان همراه بــود، ميگويد: «بازي خوبي بود و من به شــخصه به تيم خودمان اميدوارشــدم. با اينكه باختيم ولي در نيمــه اول توپ و زمين در اختيارمان بود. در فصل بدنســازي به سر ميبريم و هنوز بدنها به مرز صددرصدي نرسيده و ‪70 06،‬ درصد آمادهايم.» هافبك پارس جنوبي جم كه به نظر ميرســد با تفكرات كادرفني هماهنگ شده، در مورد عملكرد خودش توضيح ميدهد: «خدا را شكر تيم جوان و باتجربهاي داريم كه به نظرم استحقاق پديده شدن در ليگ برتر را دارد. من از كاركردن با تارتار لذت ميبرم و فكر ميكنم او ميتواند تواناييهاي مرا چند برابر كنــد چون از لحاظ فني مربي قوي و با هوشي اســت. از آنجايي كه تازه به پارس جنوبي آمده بودم مدتي زمان برد تا با تيم جور شــوم. البته هنوز براي هماهنگ شــدن با بچهها كار و زمان بيشــتري احتياج هست و همانطور كه گفتم در پديده شدن مان در ليگ برتر امسال شك ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.