تارتار: باشگاه وضعيت طيبي را مشخص ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با توجــه بــه اينكه طيبــي بدون دريافــت رضايتنامــه از پــارس جنوبي جم رفته بدون شــك در صورت موافق نبودن اين باشــگاه و مهدي تارتار براي او مشــكالتي به وجود خواهد آمد و در صورت شــكايت جميها ممكن اســت اين مدافع با محروميت هم مواجه شود. مهدي تارتار سرمربي پارس جنوبي جم در خصــوص جدايي طيبــي ميگويد: «ما تعييــن وضعيت طيبــي را برعهده باشگاه گذاشتهايم و مسووالن درباره اين موضوع تصميمگيري ميكنند.» تارتار همچنين براي طيبي در تيم جديدش آرزوي موفقيت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.