بمب روحيه ابراهيمی در تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعضي از بازيكنان هســتند كه حضورشــان در تيم يك نعمت بزرگ فراتر از مســائل فني است نه براي مجموعه تيم بلكه براي هواداران آن تيم هم يك دلگرمي به حســاب ميآيند. محمد ابراهيمي در تراكتورسازي يكي از اين بازيكنان است كه هميشه حضورش در تراكتورسازي يك اتفاق خوب براي كل تيم و هوادارانش بوده است.

ســواي مباحث فني، رفتار و شخصيت ويژه محمد ابراهيمي باعث شــده تا هميشه اين بازيكن در معرض توجهات قرار داشــته باشد. شيطنتهاي هميشگي، شوخيهاي سريالي با هم تيميها، روحيهاي مثال زدني و رفتار ويژه با هواداران از جمله رفتارهايي هســتند كه اف 14 تراكتوريها را به يك بازيكن خاص در بين هواداران و اعضاي تيم تبديل كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.