يك فصل ايدهآل در انتظار گودرزي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك تراكتورســازي به احتمال زياد در فصل پيش رو جايگاه ثابتي در تيمش خواهد داشت. شهرام گودرزي به واســطه قابليتي كه در بازي در چند پســت دارد، بي شك يكي از مهرههاي تراكتورسازي در ليگ برتر هفدهم خواهد بود كه حضورش در تركيب اصلي بســيار محتمل اســت. پست اصلي اين بازيكن هافبك چپ اســت اما مي تواند در پســت دفاع چپ و حتي مهاجم به كار گرفته شــود و در صورتي كه يحيي گل محمدي در پستهايي كه ذكر شد بخصوص در خط دفاعي با كمبود يار مواجه شود، شهرام در دسترسترين مهره براي سرمربي سرخپوشان تبريزي خواهد بود. به اين ترتيب بايد فصل پيش رو را فصلي ايدهآل براي شــهرام گودرزي بناميم چرا كه او در صورت حفــظ آمادگي بدني ميتواند يكي از مهرههاي همواره ثابت تيم گل محمدي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.