فعال از پول خبری نیست

قیل و قال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شهرآورد، مسابقه ای كه براي سرخابيها تهديد شد اشتباه پرسپوليس و استقالل این بود که فكر ميکردند لغو شهرآورد پایاني و احتماال جرایم ســنگيني توســط فيفا به دنبال خواهد داشــت. ضمن خواهد بود بر دردســرها و سرگردانيهایشــان. غافل از اینكه حامي مالي اینكــه به دليل فروختــن بليتهاي بازي، لغو آن براي وجهه کشــورمان مشترك دو باشگاه چه کينهاي از آنها به دل گرفته. آن همه دوندگي براي مناســب نخواهد بود و نه تنها پرسپوليس و استقالل را هم از درآمد باالي رودررو کردن سرخابيها در آلمان مگر به این سادگيها فراموش ميشود؟ این مســابقه محروم ميکند، بلكه برگزاري آن کمك بســياري به کاهش اگر ميشــد که حامي مالي پرسپوليس و استقالل اینطور طلبكارانه آنها را آسيبهاي اجتماعي خواهد کرد.» تهدیدنميکرد. هدفازنوشــتنایننامه،حكمکردنسفربهآلماناززبانریيسجمهور حاال اما دو باشــگاه باید هر روز تن و بدنشــان بلرزد و نگران پولي باشند و برگزاري شهرآورد بود که البته این نامه هم کارگر نيفتاد تا این بار خود که بر اســاس قرارداد، بدهي حامي مالي به آنهاســت اما به تالفي انصراف حامي مالي دست به کار شود و دست به دامن یك تهدید تازه. این شرکت از حضور در شــهرآورد، شــاید در پرداخت آن خساســت به خرج بدهند. در نامهاي که روز چهارشنبه براي مدیران پرسپوليس و استقالل فرستاده این همان تهدیدي اســت که حامي مالي ســایهاش را بر سر پرسپوليس بود، گله کرد که چرا دو باشــگاه موضع رســمي خــود را درباره برگزاري و اســتقالل گســترانيده و براي آنها پيغام فرستاده که حاال حاالها منتظر شــهرآورد آلمان اعالم نكردهاند. تهدیدش هم این بــود که اگر افتخاري پولنباشند. وطاهريتاســاعت۷1همانروز-چهارشنبه-موضعرسميدوباشگاه براي برگزاري نخستين شهرآورد اروپایي، حامي مالي سرخابيها لحظهاي پرســپوليس و استقالل را در مورد حضور یا عدم حضور در شهرآورد اعالم دست از تالش برنداشــت و حتي ریيس کميسيون اجتماعي مجلس هم نكنند، مســووليتهاي حقوقي و اجتماعي و زیانهاي مالي و اعتباري این به کمكش آمد. همين که لحن شــایعهها براي اعالم لغو شــهرآورد جدي موضوع به گردن خودشان است. شــد، عبدالرضا عزیزي خطاب به ریيسجمهور از ضرورت برگزاري بازي لب کالم را اما در خط پایاني این نامه نوشــتند: «مســلما در صورت اعالم پرســپوليس و استقالل در آلمان نوشت: «با توجه به اخذ مجوزهاي الزم، عدم آمادگي براي حضور در مسابقه نيز مسووليت کاهش درآمدها در این هماهنگيهاي انجام شــده با وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه، مدت به عهده دو باشگاه خواهد بود.» فروش قریب بــه 50 هزار بليت در آلمان، اخذ ویــزاي آلمان براي 110 جز این چه واکنشــي را ميتوانســتيم از حامي مالي مشترك سرخابيها نفــر، چارتر نمودن پــرواز در تاریخ 29 تير به مقصــد آلمان، هماهنگي توقع داشــته باشيم؟ خود پرسپوليس و استقالل هم حتما ميدانستند که با فدراســيون، پليس و باشــگاه آرمينيا بيلهفلد بهعنوان ميزبان، به علل حامي مالي مشتركشان به خاطر نرفتن به آلمان آنها را تنبيه خواهد کرد نامعلومي مدیران پرســپوليس و اســتقالل از برگزاري این مسابقه سر باز و چه تنبيهي بدتر از اینكه فصل را با استرس بيپولي آغاز کنند؟ فصلي که زدهاند. قراربودافتتاحيهاش«شهرآورد»باشداماازهمينحاالتاروزاهدايجام حال آنكه لغو این مســابقه تبعات بســيار زیادي در سطح بينالمللي دارد قهرماني، سایه لغو این بازي روي دوشش سنگيني خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.