مهاجماني كه قرباني شدند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آلوارو موراتا وقتي فهميد جایي در ترکيب اصلي رئال ندارد، تصميم گرفت مادرید را ترك کند و با توافقي که با چلسي داشت، به این تيم لندني پيوســت او البته نه تنها شــماره 9 ناکام رئال بــود و نه تنها مهاجمي که قرباني آمادگي کریم بنزما شد. در ســالهاي اخير مهاجمان زیادي پيراهن رئال مادرید را پوشــيدند اما هيچكدام نتوانســتند کریم بنزما را نيمكتنشين کنند و این شد که به ناچار از این تيم جدا شوند. سال 2009 بود که بنزما به رئال مادرید پيوست و اگر چه هميشــه مورد انتقاد بــوده اما جاي تقریبــا ثابتي در این تيــم دارد و ندیدهایم که کسي بتواند شرایط او را تغيير بدهد. نه خاویر هرناندس، نه آلــوارو موراتا و نه حتي ایگوایــن که پيش از آنها مجبــور به ترك رئال شــده بود. این داســتان را بهتر است از روزي بنویســيم که رائول گونســالس مادرید را ترك کرد. مهاجــم محبوب رئــال در ســالهاي پایاني حضــورش در ایــن تيم فرصــت چنداني براي گلزنــي و تكرار روزهاي خوشــش نداشــت و بعد از اینكه باشــگاه تصميــم گرفت او را کنار بگذارد، فضا براي درخشــش دیگر مهاجمان باز شد. باشگاه البته آن روزها روي امانوئل آدبایور حســاب باز نميکرد تــا او تصميم به ترك تيم بگيرد. در این بين گونســالو ایگواین هم به رئال مادرید اضافه شــد. یك فصل بعد از آن مورینيو وقتي هدایــت رئال را بر عهــده گرفت، رقابت سختي بين بنزما و ایگواین ایجاد کرد که منجر به ماندن یكي ميشد. در نهایــت ایــن بنزما بود که توانســت خود را اثبات کند و ایگواین به ناپولي فروخته شــد. در بدو حضور آنچلوتــي در رئال، گرت بيل هم به مادرید آمد تا مثلث خط حمله تيم رئال شــكل بگيرد. کریم بنزما در آن فصل چهارمين بازیكن رئال با بيشترین دقایق بازي در این تيم بود. کمي بعد و بعد از حضوري کوتاه مدت در رئال مادرید، خاویــر هرناندس یا به قول طرفدارانش چيچاریتو هم نتوانست با بنزما رقابت کند و بعد از مدتي از این تيم جدا شد. عجيبتــر از همه اما جدایي آلــوارو موراتا بود. بازیكــن جواني که پيراهن یوونتوس را پس داد تا در کشورش بازي کند. اتفاقا خيليها اميدوار به ماندن موراتا در رئال بودند و معتقد به اینكه او تا سالها ميتواند در این تيم بدرخشد اما او هم در رقابت با کریــم بنزما کم آورد و مادرید را ترك کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.