بارساييهای تيم رويايي اندي ماري

توپ سرگردان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اندي ماري اگر چه بيشــتر وقت خــود را در زمين تنيس ميگذراند اما این دليل نميشــود که از فوتبال غافل شــود. ماري 0۳ ساله یكي از طرفداران پروپا قرص فوتبال اســت و در کشــورش هوادار تيم هيبرنيــان. او اما تيم رویایــي خود را از ميان ســتارگان تاریخ فوتبال انتخــاب کرده که در این تيم، بارســا با چهــار بازیكن پررنگترین نقــش را دارد. در تيم رویایي این تنيســور معروف، جان لوئيجي بوفون دروازهبان است و در خط دفاعي چهار نفره جلوي او پائولو مالدیني اســطوره ميالن، سرخيو راموس کاپيتان رئال مادرید، ریو فردیناند کاپيتان ســابق منچســتریونایتد و کافو دفاع راســت برزیلي پيشين ميالن حضور دارند. خط مياني تيم رویایی ماري اما تمام بارســایي اســت چرا که آن را آندرس اینيستا، سرخيو بوســكتس و ژاوي هرناندس تشكيل دادهاند. بارسلونا یك نماینده دیگر هم در تيم رویایي این تنيســور دارد؛ ليونل مســي. ســتاره آرژانتيني در این تيم گوش راســت است، در سمت مقابل او در گوش چپ کریســتيانو رونالدو مهاجم پرتغالي رئال مادریــد قرار گرفته و تيري آنري، مهاجم و کاپيتان سابق آرسنال هم بازیكني است که ماري بهعنوان مهاجم نوك تيم منتخبش برگزیده. ماري درباره تيم دســتچين شدهاش به شبكه اسكاي اســپورتس گفته: «براي انتخاب بهترین خط مياني، سخت ميتوان گزینههایي بهتر از هافبكهاي بارســلونا زماني که در اوج بودند، پيدا کرد. وقتي شــما بازیكناني مانند سرخيو بوســكتس، ژاوي و آندرس اینيستا را دارید، بقيه هافبكها را هر چقدر هم که خوب باشــند، نميتوانيد انتخاب کنيــد.» اندي ماري همچنين در این مصاحبه گفته که ليونل مســي را به رونالدو ترجيح ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.