تيم پيشكسوتان امروز

سیاه و سفید

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ایــن ابتدایيترین تصویر از تيــم امروزي فوالد اســت. تصویري از 20 ســال پيش تيمي که نخستين ســتارههایش سياوش و سهراب بختياريزاده، افشــين کمایي، امير خليفهاصل، افشــين حاجيپور ...و بودنــد و اتفاقــا در این تصویر هم از همه آشــناترند. این عكس را فوالديها وقتي گرفتند که تيمشــان در ليگ دسته اول آزادگان بازي ميکرد. تا پيش از ســقوط و انحالل «جنوب اهواز» کســي از فوالد خوزســتان چيزي نميدانســت. در اصل این جنوب اهواز بود که پروانه خود را در ســال 4۷۳1 به فوالد خوزســتان واگذار کرد تا این تيم بتواند در ليگ سراســري ایران بازي کند. فوالد یك ســال پس از حضور در ليگ دســته دوم کشور، در سال 5۷۳1 با همایون شــاهرخي و بهعنوان نایبقهرمان به ليگ دسته اول آزادگان صعود کرد. بزرگترین افتخار تيم قرمزپوش اهواز دو قهرمانی در ليگ برتر بود؛ یك بار در ليگ چهارم و یك بار هم در ليگ سيزدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.