سنگ پرسپوليس بر سر راه استقالل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمتریــن تيتر یك ســال پيش را از محمدحســين کنعانيزادگان گرفتيم که با انتقال پر ســر و صدایش از پرســپوليس به استقالل، قرمزها را به شكایت واداشت و در واقع خطر محروميتي یك ماهه را به جان خرید. دکتر روحاني در مراسم بدرقه تيم اميد از اميدهایش براي موفقيت سخن گفته بود و احتمال دیدار دوستانه ایران و ترکيه در استكهلم هم دیگر خبر مهم در ورزش یك سال پيش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.