اميدوار به حكم دادگاه عالي ورزش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دادگاه عالي ورزش دومين جلسه خود براي رسيدگي به پرونده ایران و عربستان را برگزار کرد. شكایت ایران از فدراسيون فوتبال عربستان باعث شــد دادگاه عالي ورزش براي حل مناقشه ميان این دو کشور جلســاتي را برگزار کند. جلسه استماع، در دي ماه برگزار شده بود و دو طرف دعوا روز پنجشنبه 22 تيرماه هم به دادگاه رفتند اما نه تنها حكمي صادر نشــده بلكه به گفته محمدرضا ساکت این جلسات در هفتههاي آینده هم تكرار خواهد شد: «روند دادگاه که تا به حال دو جلســه آن برگزار شده، براي ما اميدوارکننده بود اما درباره جزیيات این جلســات چيزي نميتوانم بگویم. فعال حق نداریم مطلبي را در مورد این پرونده اعالم کنيم.» فدراســيون فوتبال با شكایت از ســعوديها خيلي اميدوار است که ضمــن دریافت غرامت از فدراســيون فوتبال عربســتان، بازيهاي رودرروي نمایندگان دو کشــور پس از دو سال، در شهرهاي ایران و عربستان برگزار شود، نه در یك کشور سوم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.