فوتسال قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازي ســاعت 11:۳0 گيتيپســند برابر شــنزن چين در رقابتهاي قهرماني باشگاههاي آسيا نخستين مسابقهاي است که شبكه ورزش امروز روي آنتن ميبرد. بایرن مونيخ- ميالن را شــبكه ورزش ساعت 14 پخش ميکند، مرحله بيستم تور دوچرخهسواري فرانسه ساعت 61، شمشــيربازي قهرماني جهان در آلمان ســاعت 19:۳0 و بازي ویكتوریا- چاپوکوئنزه در ســريآ برزیل را هم ســاعت 0۳:۳2 روي آنتن ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.