طارمي: 0۶ درصد قراردادهاي فصل قبل را ندادند

2 جام گرفتيم خبري از پاداش نشد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

طــي يكــی دو روز اخيــر بازيكنان پرسپوليس در اقدامي هماهنگ به مشكالت مالي اين تيــم پرداختند و ناراحتي خود را از شــرايط مالي اين تيم ابراز كردند. بيشتر بازيكنان حرفهاي مشــتركي داشــتند كه نشــان ميداد، وضعيت مالي پرســپوليس همچنان در شــرايط بحراني قــرار دارد و بازيكنان با وجود تقديــم جام قهرماني به هواداران از شــرايط پرداختي تيمشــان به هيــچ وجه رضايت ندارنــد. مهدي طارمي درخصــوص قهرماني تيم پرســپوليس در ســوپرجام ايــران، اينطور حــرف ميزند: «هدف كليه مربيان و بازيكنان پرسپوليس از ابتدا همين بود كه دل هواداران شاد شود و خوشحالم با قهرماني در ليگ برتر و حاال ســوپرجام به آن چيزي كه ميخواســتيم رسيديم. مطمئنا هواداران ما لياقت بيشتر از اينها را دارند. اميدوارم با دعاي خير مردم بتوانيم در آســيا هم روند خوبي كه داريم را ادامــه دهيم تا بعد از ســالها به ناكامي تيمهاي ايراني در اين رقابتها پايان دهيم. پرســپوليس ظرفيت قهرماني در آســيا را دارد و اميــدوارم در اين راه همه ارگانها و مسووالن مربوطه به ما كمك كنند چرا كه در آسيا ما ديگر پرسپوليس تهران نيستيم بلكه پرسپوليس ايران هستيم. اميدوارم اين جام گرفتن ما در آســيا هم ادامه داشــته باشد.»

او اشــارهاي هم به مشكالت مالي كه در ايــن چند وقت گريبان پرسپوليســيها را گرفته به طوري كه روز گذشــته آنها به صورت جمعي نسبت به اين وضعيت معترض شــدند، دارد: «هيچ بازيكن پرسپوليسي در تمرينات و بازيها كم نميگذارد، اميدوارم هواداران اين مســاله را بداننــد كه اگر ما حرفي ميزنيم به خاطر بيتعصبي نيســت بلكــه همه بازيكنان عاشــق پرســپوليس و هوادارانش هســتند اما بــه هر حال همه زندگي ما از فوتبال تامين ميشود و شغلي جــز فوتبال نداريــم. وقتــي بهعنوان يك بازيكن حرفهاي قــرارداد ميبنديم انتظار بجايي است كه به پولمان برسيم. بازيكنان پرسپوليس براي كســب اين نتايج زحمت ميكشند و اين حق آنها نيست كه بخواهد اينطور با آنها برخورد شــود. شايد خيلي از مردم نميدانند كه ما چه مشكالتي داريم و اگر از مشكالت ما آگاه شوند مطمئنا حق را به ما خواهند داد.»

آقــاي گل دو فصــل اخيــر فوتبــال كشورمان حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «شما ببينيد االن تيمهاي آسيايي يا همين تيم االهلي عربســتان كه حريف مســتقيم ما اســت چه هزينههايي ميكنــد و براي جذب يك بازيكن چنــد ميليون دالر پول هزينه ميكند كه اغراق نيســت بگويم پول يك بازيكن آنها به اندازه يك ســال باشگاه ما اســت اما در همين شرايط مردم انتظار دارند كه ما نتايج خوبي بگيريم و شايد اين مســائل را نبينند. قطعا هواداران حق دارند و آنها ســرمايه اصلي باشگاه هستند اما اين را بايد بگويم كه وقتي بازيكنان از نظر مالي به خوبي تامين نشــوند اين مسائل خودش را خيلي زود نشــان ميدهد. من دوســت دارم كــه مــردم بدانند ما چقــدر زحمت ميكشــيم و در گرما و ســرما براي شادي دل هواداران تالش ميكنيم اما به هر حال همه مــا از فصل گذشــته از مبلغ قرارداد و بندهاي قــرارداد طلبكاريــم و االن هم طلبمــان را ميخواهيم. اين را هم در نظر بگيرند كه فصل جديد آغاز شــده و خيلي از باشــگاهها به بازيكنانشان براي اين فصل هم پول دادند كه البته در باشگاه ما اينطور نيســت. همه بازيكنان عاشق پرسپوليس و هوادارانش هســتند كه در اين تيم حضور دارند. ما فقط حق خودمان را ميخواهيم و به دنبال بيشتر از آن نيستيم.»

طارمي به زوايــاي ديگري از پرداخت نشــدن به موقع حقــوق بازيكنان اشــاره ميكند: «مسابقات فشرده است و بازيكنان ميدانند كه چه كار سختي در پيش دارند. ايــن دقيقا همان چيزي اســت كه همه ما بــه آن فكر ميكنيــم و ميدانيم كه مردم از ما انتظارات زيادي دارند بخصوص اينكه با قهرماني در بازي ســوپر جــام هواداران خواهــان قهرمانيهاي ديگر هم هســتند. مطمئنا ما هم تالش ميكنيم تا دل آنها را شــاد كنيم. در اين بين بايد اميدوار باشيم كه باشگاه هم به قراردادهايي كه با بازيكنان بسته عمل كند. زندگي ما از راه فوتبال بازي كردن ميگذرد و اگر از نظر مالي در مضيقه باشــيم اين مشــكل در درازمدت خودش را نشــان خواهد داد. اين خوب نيست كه تيمي در حد پرســپوليس اين همه مشكل داشــته باشــد. ما از فصل قبل طلبكاريم و بازيكنــان همگي ناراحت هســتند. ما بايد روحيه خوبي براي ادامه مســابقات داشته باشــيم. اين انتظار زيادي نيست.» مهاجم تيم پرسپوليس درباره پاداشهاي پرداخت نشــده به بازيكنان هم حرفهايي دارد: «ما قهرمان ليگ برتر و ســوپرجام شــدهايم و بــه جمع 8 تيم برتر آســيا صعود كردهايم اما هيچ پاداشــي نگرفتهايم. واقعا اين حق بازيكنــان ما نيســت كه بعــد از اين همه موفقيــت نه تنها پول خودشــان را نگيرند بلكه پاداشــي هم به آنها داده نشود. طلب ما از ســال گذشــته حدود ‪0۶ 05،‬ درصد ميشود و هنوز هم براي سال جديد اقدامي صورت نگرفته است. تيمي كه ميخواهد به موفقيت برســد بايد از همه نظر در شرايط خوبي قرار داشته باشد؛ البته منكر زحمات مسووالن باشگاه نيستم اما مشكالتي وجود دارد كه همه بهتر از من آن را ميدانيد و در اين شــرايط اميدوار هستيم كه اين مسائل حل شــود. به هر حال ما براي هوادارانمان بازي ميكنيم و اميدوارم مشكالتمان حل شود. اين انتظار زيادي نيست كه صداي ما را بشنوند.»

اعتــراض بازيكنــان پرســپوليس به وضعيت بد اقتصادي تيمشــان و بخصوص پرداختيهــا به بازيكنــان در حالي صورت ميگيرد، كه حريف قديمي و پايتختنشين اين تيم يعني استقالل هم شرايط مشابهي دارد و به نظر ميرســد اين مشكالت براي هر دو تيم به شكل بحراني وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.