مديران سابق عليه پرسپوليس مدرك دادهاند

معاون حقوقي پرسپوليس: در آينده پشت پرده پرونده ژوزه را به اطالع مردم ميرسانيم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علي جمشــيدي معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در خصوص پروندههاي مطروحه اين باشــگاه در فيفا و چگونگــي وضعيت آنها گفت: «متأســفانه به دليل عدم دقت در ســنوات گذشــته پروندههاي متعددي در فيفا عليه باشــگاه پرسپوليس مطرح و تحت رسيدگي است. به همين دليل و با تحقيق و مطالعه در اشتباهات صورت گرفته در ســالهاي گذشته ما براي پيشگيري از افتتاح پروندههاي جديد تدابيــر ويژه و راه حلهاي مختلف و قانوني اتخاذ كرديم. بدوا مفــاد قراردادهاي فيمابين را با لحاظ آخرين ويرايش مقــررات فيفا و قوانين داخلي بروز رساني كرده و سعي نموديم نقاط ضعف قراردادهاي سابق را كه دستاويزي براي طرح و اتخاذ غرامت در فيفا بود به حداقل برسانيم. همچنين در خصوص پروندههاي فيفا با همكاري خوب و موثر مديريت بينالملل باشگاه با شاكيان و وكالي ايشان ارتباطات سازندهاي برقرار و در چند وقت اخير توافقاتي با ايشان در راستاي حل و فصل و مصالحه شد و پروندههاي مرتبط با بازيكنان و مربيان شــامل آقايان؛ خوزه تادئو، گابريل، سپانويچ، پروپژيچ و اخيرا با آقايان؛ مايكل اومانيا، آندره پاناديچ و لوكا ماريچ از طرق مقتضي تعيين تكليــف و پروندههاي مذكور از آمار تحت رسيدگي فيفا خارج گرديد.»

جمشــيدي در پاســخ به آخرين وضعيت پرونده مانوئل ژوزه و دستياران وي اعالم كرد: «دفاعيات باشگاه در قالــب لوايح با اخذ نظر از آخريــن دكترين حقوقي تقديم دادگاه عالي ورزش شده است؛ ليكن اين موضوع را بايد در نظر داشــت كه متأســفانه به دليل اشتباهات صورت گرفته در گذشــته علي الخصــوص در روند اين پرونده رأي فيفا تماماً عليه باشــگاه بوده و بعضاً مديران سابق وقت باشــگاه عليه باشگاه مستنداتي را در اختيار فيفــا و طرف مقابل دعوا قرار دادهانــد كه اقرار به ضرر باشــگاه و تخديش وجهه پرسپوليس است. اين شرايط كار را براي تيم حقوقي فعلي بسيار سخت نموده است. در هــر صــورت صرفنظر از نتيجــه دادگاه ما در آينده نزديك نــكات قابل تأملي از اتفاقات و اقدامات پشــت پرده اين پرونده حســاس را با مستندات به اطالع عموم خواهيم رساند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.