داستان مطالبات كاوه رضايي از استقالل

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جدل استقالل و كاوه رضايي از روزي شروع شــد كه باشگاه اســتقالل در زمان مديريت افشارزاده - و توفيقي و منصوريان - براي توجيه ســازمان ليگ در اين زمينه كه قراردادهاي بيشتر از يك ميليارد ندارد، ششــصد ميليــون از رقم قــرارداد كاوه را بهعنوان آپشن لحاظ كرد كه قابل پرداخت بــوده اما بعد از امضاي قرارداد، توفيقي اين موضوع را انكار و آنها را شروط عادي تلقي كرد. در نهايت هم ســيصد ميليون از اين بندها پرداخت نشد.

حتي در موقع صدور آيتيســي براي انتقال به شارلروا، به كاوه رضايي گفتند كه اگر طلبهايش را ببخشــد آيتيسي صادر ميشــود وگرنه راهي براي همكاري وجود ندارد. بــه همين دليل وكيل ايتاليايي كاوه رضايي با شــكايت مســتقيم به فيفا مجوز بازي او را براي شــارلروا گرفت و حاال آنها به دنبال باقي طلب خود هستند.

مصاحبــهاي از توفيقي را بخوانيم: «ما بــه رضايي احتــرام گذاشــتيم و پولش را پرداخت كرديم. در باشــگاه استقالل سابقه نداشــته كه بازيكني 80 درصــد پولش را پيش از پايان فصــل بگيرد. قرارداد رضايي يك ميليارد تومان با 00۶ ميليون آپشــن بود. يعنــي صددرصد قراردادش را گرفته و 50 درصد آپشــنهايش نيز پرداخت شده اســت. دو آپشــن هم با وجود اينكه به او تعلــق نميگرفت، به خاطر همكاري به اين بازيكن داديم.»

نكته: بند اول اين آپشنها صد ميليون تومــان در صورت دعوت بــه تيم ملي بود (همان وعــده كذايي منصوريــان به همه بازيكنها كه با كیروش رابطه خاص دارم و مسير رسيدن به تيم ملي را هموار ميكنم).

حاال بحــث اصلي اين اســت كه چرا رقم و عددها در باشــگاههاي ايراني شفاف نيســت؟ چرا باشــگاه اســتقالل رقمهاي مختلفي را درباره مطالبات بازيكنش اعالم ميكند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.