كارت بازي نفتيها از درجه اعتبار ساقط شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

روز گذشــته غالم حسنوي مربي سابق نفتتهران كه بابت خروجش از فهرســت كادرفني نفتيها به شــدت عصباني بود، بــا حضور در دفتر رييس ســازمان ليگ آنجا را به هم ريخت. حســنوي كــه به دفتر حيدر بهاروند رييس ســازمان ليگ رفته بود با عصبانيت نســبت به اقدامات به زعم خودش غيرقانوني مديران ســازمان ليگ اعتراض كرد و اين اعتراض آنچنان تند شد كه دخالت ديگران را در پي داشت. حسنوي عقيده داشت رييس ســازمان ليگ بدون در نظر گرفتن شــرايط معيشتي افرادي مثل او كارت كادرفني جديــد نفت را صادر كرده در حالي كه قرار بوده بدون تسويه حســاب با كادرقبلي اين اتفاق نيفتد. حسنوي در اين باره اينطور توضيح ميدهد: «موضوع خاصي نبود. من براي رســيدگي به قولي كه به ما داده بودند، در ســازمان ليگ حاضر شدم و به صدور مجوز كادرجديد نفــت اعتراض كردم ولي به من گفتند اين كارتها فقط براي بازي ديروز بوده و براي ادامه ليگ از اعتبار ســاقط است و نفتيها براي فصل هفدهم نياز به تســويه حســاب كامل دارند.» به اين ترتيب به نظر ميرســد در ادامه نفت تهران براي حضور در ليگ برتر بايد برخي تســويه حسابهاي مالي را داشته باشد و حتي ممكن است مجوز بازي بازيكنان نيز از اعتبار ساقط شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.