ميالن بايرن را له كرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در ديگر مســابقهاي كه بــا عنوان جام بينالمللــي قهرمانان برگزار ميشــود، ميالن موفق شــد بايرن مونيخ را با 4 گل شكست دهد. فرانك كســي و هاكان چاالناوغلو، خريدهاي جديد اين تيم و همچنين پاتريك كوترونه (دو بار) براي ميالن در اين بازي گل زدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.