جهانبخش: مشخص نيست در آلكمار بمانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كنم. اگر شــرايط مناســب هم نباشد كه هيچ. آن وقت مشخص است كه ميمانم و يك فصل ديگر براي آلكمار بازي ميكنم.

چه زماني تكليف آينده تو مشــخص ميشود؟ كي ميتوانيم بدانيم در آلكمار ميماني يا به تيم جديدي ميروي؟

االن كه مدام در اردو هســتيم. يك روز بــه يونان ميرويــم و روز بعــد در هلند بازي ميكنيم. ايــن چند روز بايد بگــذرد تا بدانم شــرايط چطور پيش ميرود. اگر بخواهم زمان تعيين كنم، يك هفته تا 10 روز ديگر مشخص ميشود ميمانم يا نه. پس ادامه بازيات براي آلكمار هنوز قطعي نشده؟

نــه. البتــه از ادامه بازي بــراي آلكمار اســتقبال ميكنم و خوشحالم كه اينجا هستم. آلكمار جو مناســبي دارد. از بازيكنان گرفته تا كادر فني و مديران باشــگاه. راضيام يك فصل ديگر بمانم و از اين جهت مشــكلي ندارم. اگر هم پيشنهاد مناســبي برايم بيايد قطعا به آن فكر خواهم كرد چــون هنوز زمان براي نقل و انتقاالت اروپا باقي مانده و از حاال نميشــود به طور قطعي حرفي به زبان آورد.

يكي دو روز قبل و در يكي از بازيهاي تداركاتي آلكمار تعويض شدي. شنيديم آسيب ديدي و به همين دليل دقيقه 35 از زمين خارج شدي. شرايطت چطور است؟

آسيبديدگيات كه جدي نيست؟

مشــكل خاصي نيســت. جايي كه قبال آسيب ديده بودم دچار گرفتگي شد و به همين دليل كادر پزشــكي و فني ريســك نكردند و تصميم گرفتند از زمين خارج شــوم. االن هم گرفتگي برطرف شــده و شــرايطم براي بازي مناسب است. اگر در آلكمار بماني، هدف شــما در فصل پيش رو چيست؟

ايــن فصل چون در ليگ اروپا شــركت نميكنيــم ميتوانيم تمركزمــان را روي ليگ هلند بگذاريم. فشار بازيها روي ما كمتر است و به همين دليــل ميتوانيم به حضوري موفق در ليگ هلند خوشبين باشيم. فصل قبل چون در ســه جام حضور داشــتيم كمي فشار روي ما بيشــتر بود. اين فصل فقــط در ليگ بازي ميكنيم و البته جام حذفي هلند. اميدوارم هم در ليگ موفق باشــيم و هم بتوانيم به فتح جام حذفي نزديك شويم. درست مثل فصل قبل كه تا فينال جام حذفي پيش رفتيم اما نتوانستيم عنوان قهرماني را به دست بياوريم.

فكر ميكنــم طي يكــي دو هفته گذشــته كريم انصاري فــرد را بارها از نزديك ديدهاي. همين مســاله باعث شد تا در فضاي مجازي و به شــوخي با كريم صحبتهايي را رد و بــدل كنيد. در اين مورد صحبت ميكني؟

در هفتــهاي كه گذشــت يــك بازي تداركاتــي مقابل هم برگــزار كرديم كه كريم را ديــدم و با هم خوش و بــش كرديم. دوباره ما به يونان رفتيم تا ديــداري تداركاتي برگزار كنيــم. آنجا هم او را ديــدم و دقايقي كنار هم بوديم. همين باعث شــد تــا در فضاي مجازي صحبتهايي رد و بدل شــود كه بيشــتر جنبه شوخي داشــت. شــوخي را كه كنار بگذاريم، كريم از دوستان صميمي من است كه از زمان بازي در تيم اميد او را ميشناســم. خوشحال ميشــوم كه هر بار او را ميبينم و ديداري تازه ميكنيم. اميدوارم شــرايط به گونهاي باشد كه بازيكنان تيم ملي را بيشتر در اروپا ببينم. اينجا نميخواهي به شوخي حرفي به كريم انصاري فرد بزني؟

نميدانــم چرا هر جا مــيروم كريم را ميبينم. او دست از سر ما بر نميدارد. البته جدا از شوخي زماني آرزو ميكردم بازيكنان ايراني را در اروپا ببينم اما حاال خوشــحالم كه چه در يونان و چه در هلند ميتوانم همتيميهايم در تيم ملي را ببينم. بايد روزي برسد كه بازيكنان ايراني به فوتبال اروپــا راه پيدا كنند و بتوانند استعداد خود را نشان بدهند. هنوز هم ميگويم در ايــران بازيكنان با اســتعدادي وجود دارند كه با انتخاب مناســب قادرنــد در فوتبال اروپا بدرخشــند و براي فوتبال ايران اعتباري كسب كنند.

نميدانم چرا هر جا ميروم كريم را ميبينم. او دست از سر ما بر نميدارد. البته جدا از شوخي زماني آرزو ميكردم بازيكنان ايراني را در اروپا ببينم اما حاال خوشحالم كه چه در يونان و چه در هلند ميتوانم همتيميهايم در تيم ملي را ببينم. بايد روزي برسد كه بازيكنان ايراني به فوتبال اروپا راه پيدا كنند و بتوانند استعداد خود را نشان بدهند.

پروسه حضور جهانبخش در آلكمار يا جدايي از اين تيم و بازي در ليگي معتبرتر از هلند هنوز به اتمام نرسيده. هر چند عليرضا اين روزها حضور فعالي در اردوي آمادهسازي پيش فصل آلكمار دارد اما تكليف او يك هفته تا 10 روز ديگر به طور كامل مشخص خواهد شد. او و آلكمار در اين مدت تصميم ميگيرند به همكاري خود، براي يك فصل ديگر ادامه بدهند يا نه. جهانبخش اما در هر دو حالت به پيشرفت فكر ميكند. او هم از ادامه بازي در آلكمار استقبال ميكند و هم اگر پيشنهاد مناسبي به دستش برسد، از جدايي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.