هاشميان مربي زير71 سالههاي هامبورگ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد هاشــميان ســتاره سالهاي نه چنــدان دور فوتبال ايــران و يكي از معروفترين لژيونرهاي شاغل در اروپا و باشگاههاي آلماني بعد از نزديك به چهار تا پنج سال حضور مداوم در كالسهاي مربيگري رسما وارد اين دنياي پرالتهاب شــد و مربيگري تيم زير 17 ســالههاي هامبورگ را در دست گرفت.

به گزارش «وســت اليــن»، وحيد هاشميان كه هم اكنون در آلمان زندگي ميكند و بين ســالهاي 1999 تا ۲001 بازيكن هامبورگ بوده اســت حاال مربي تيم زير 17 ســالههاي هامبورگ شــده اســت. در گــزارش اين ســايت مطرح آلماني آمده است: «شــغل جديد براي هلي كوپتر در فوتبال آلمان با نشســتن روي نيمكت زير 17 سالههاي هامبورگ رقم خورد.»

هاشــميان در دوره ای كــه بــراي هامبورگ به ميدان رفت، توانســت قلب طرفداران اين تيم را تسخير كند و حاال يك بار ديگر بــا قبول مربيگري زير 17 سالههاي اين باشگاه همكاري نزديكي را با آنها آغاز كرد تا وارد عرصهاي جديد از فعاليت حرفهاي خــود در دنياي فوتبال شود.

هاشــميان كه در فوتبــال آلمان به «هلي كوپتر» مشــهور است درست در روزهايي كه وارد چهل و يكمين ســال از زندگي خود ميشود با قبول مربيگري تيم زير 17 سالههاي هامبورگ بار ديگر مورد توجه رســانههاي آلمان و از همه مهمتر بيلد قرار گرفت.

او كــه همــواره در ســالهاي بازنشســتگي و دوران حضــور در كالسهاي مربيگري بــه همراه خانواده در شــهر هامبورگ زندگي ميكرد حاال بهعنــوان مربي تيمهــاي پايه همكاري نزديكي با اين باشگاه خواهد داشت.

سايت «وست الين» در ادامه نوشت: «با اين انتصاب حاال وحيد هاشميان در راه رســيدن به يــك آرزوي بزرگ قرار دارد جايي كــه ميتواند روياي او در راه نشســتن روي نيمكت يك باشگاه بزرگ را تحقق ببخشد.

آرزويی كه او ســال هاســت براي رســيدن به آن تالش ميكنــد و تمام مراحل و كالسهــاي مربيگري را يكي پس از ديگري طي كرده است.»

هاشــميان در گفتوگويي با يكي از مجالت محلي چاپ شــهر بوخوم مدعي شــده بود كه قصد دارد مربيگري را در شمال آلمان و كنار خانوادهاش آغاز كند و در اين راه كارآمــوزي در بوخوم ايده ابتدايــي اين چهره سرشــناس ايرانيها بود و حاال از كارآمــوزي به هدايت تيم زير 17 ســالههاي هامبورگ در يكي از بهترين آكادميهاي فوتبال باشــگاهي آلمان رسيده است.

جايي كه او اعتقــاد دارد ميتواند همچون دوران فوتبالش در شمال آلمان و بوخــوم شــروعي رويايي بــراي او در دوران مربيگري نيز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.