بايد از ظرفيت پخش تلويزيونی استفاده كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وزير ورزش و جوانان با اشاره به نحوه آمادهســازي تيم ملي فوتبــال براي جام جهاني ۸10۲ روسيه اعالم كرد كه براي بازي با تيمهاي برتر دنيا تالش ميشود.

مسعود سلطانيفر درباره برنامههاي تيــم ملي تا جام جهاني ۸10۲ گفت: «از پايــان بازيهاي مقدماتي جام جهاني كه 14 شــهريور است تا شــروع جام جهاني ۸10۲ كــه خردادماه ســال 97 خواهد بــود، ما يــك نقشــه راه و برنامه كلي را مدنظر داريم تا فدراســيون با هماهنگي كيروش براي آن تصميم بگيرند. يكسري بازيهاي رسمي و ملي نيز داريم كه بايد براي آنها برنامهريزي كنيم. بهطور طبيعي بازيهاي ليگ را نيز پيشرو داريم و بايد بازيهايمان در روزهاي فيفا برگزار شود. در روزهاي فيفا به دنبال اين هســتيم كه بتوانيم بازي تداركاتي خوبي را با تيمهاي مناســبتر و برتر دنيا پيشبيني كنيم تا تيم ملي فوتبال مــا بازيهاي جديتر و ســختتري داشته باشــد و براي حضور مقتدرانه در بازيهاي ۸10۲ جام جهاني روســيه آماده شــود. اميدوار هســتيم با پيگيريهايي كه فدراسيون انجام ميدهد و تأكيــدي كه همگي داشــتيم، بتوانند ديدارهاي تداركاتي خوبي را در چارچوب بازيهاي ملي برگزار كنند.»

ســلطانيفر صحبتهايش را اينگونه ادامه داد: «از حدود ســه مــاه قبل يك كارگروه مشترك را تشكيل داديم. معاون مــن و دو، ســه نفر از مديــران و رييس فدراسيون فوتبال بهاتفاق معاونان صدا و سيما، جلســاتي را نيز در اين باره برگزار كردند.

حرف مــا از اول اين بود كه ظرفيت خيلــي خوبي از جهت درآمــدي در اين بخش وجود دارد تا هم صدا و سيما منتفع شود، هم بخش ورزش كشور و اسمش را يك سياست برد ــ برد گذاشتيم.

من شــايد چهــار بار در حاشــيه جلسات هيات دولت با آقاي عليعسگري صحبتهايــي كــردم. مضمــون ايــن صحبتها اين بود كــه معني پرداخت يا اســتفاده بخش ورزش از اين امتياز اين نيســت كه از درآمدهاي صداوســيما كم شود. ما شــرايط و ظرفيتي داريم كه اگر با هم تعامل و همكاري داشــته باشــيم، درآمد هر طرف افزايش پيدا ميكند، پس منطقي است كه همكاري و از اين ظرفيت استفاده كنيم. خوشبختانه عليعسگري و معاونــان او رويكــرد خوبي داشــتند. ما چارچوب توافقنامــهاي را تنظيم كرديم. چارچوب كلي همكاريهاي مان مشخص ميشود. ســپس جزييات اجرايي بررسي ميشــود تا بتوانند مراحل اجرايي كار را مشخص كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.