كفاشيان:بازيكنان گيتيپسندهمه توانشان را نشان ندادند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كفاشيان رييس كميته فوتســال فدراســيون فوتبال دربــاره پيروزي گيتيپســند در نخســتين ديدارش در ليگ قهرمانان فوتســال آسيا اينطور حرف ميزند: «بــازي خوبي بود و بازيكنان گيتي پسند با وجود اينكه تمام توانشــان را نشــان ندادند امــا خيلي راحت و بدون دردســر به پيروزي رســيدند. اميــدوارم در مســابقات آينده هم با هميــن اقتدار پيش بروند. كارنامه گيتيپســند به گونهاي است كه تمام تيمها، اين تيم را از حاال قهرمان ميدانند. پس تيمها به گونهاي برنامهريزي ميكنند تا بهترين عملكرد را مقابل اين تيم داشته باشند.»

رييــس كميته فوتســال فدراسيون فوتبال درباره حذف زودهنــگام نماينده چين معتقد اســت: «اين تيم در كنار ايران و ژاپــن در گروه ســختي قرار گرفته بود كه بــا توجه به عدم رشد فوتسال در چين پيشبيني ميشد اين تيم حذف شده گروه باشد.»

كفاشيان اشارهاي به تغذيه نامناســب در مســابقات دارد: «غذاهاي شرق آســيا اصوال به مــذاق ما خــوش نميآيد البته برخي تيمها مانند عراق با خود آشپز آوردهاند تا از اين موضوع در امان باشــند. البته مسووالن گيتي پسند هم تداركات خوبي ديدهاند كه نشــان از مديريت خوب اين باشگاه دارد.»

او درباره حمايت رسانه ملي از فوتسال ميگويد: «خوشبختانه با توجه به هماهنگيهاي خوبي كه مسووالن گيتي پسند قبل از مسابقات با صدا و سيما داشتند اين حمايت صورت گرفت. البته مديران قبلي صدا و سيما حمايت بهتري از فوتســال داشتند اما با صحبتهايي كه شــده با توجه به پايگاه فوتســال در بين مردم اميدواريم اين حمايتها بيشتر ادامــه داشــته باشــد و با آن مهربانتر باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.