مدافع سپاهان مورد غضب پيرواني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از جــام جهاني جوانان، رضا جعفــري بازيكن جوان تيم ســايپا و همينطور عارف غالمــي مدافع جوان ســپاهان در مصاحبههايــي به عدم پرداخــت پاداشهايي كه براي آنها در نظر گرفته شده بود، اعتراض داشتند؛ موضوعــي كــه واكنش اميرحســين پيرواني ســرمربي وقت تيــم جوانان ايران را در پي داشت و اين مربي پس از بازگشــت به تهران در مصاحبهاي ناراحتي خود را از اين دو بازيكن ابراز داشت.

اميرحســين پيروانــي كــه بعد از رقابتهــاي جــام جهانــي جوانان بهعنوان مربي تيم اميد كشور انتخاب شــد، اكثريت قريب به اتفاق بازيكنان جوانان را به تيم اميد منتقل كرد، ولي رضا جعفري و عارف غالمي در ليست تيم اميد قرار نگرفتند؛ با اين حال در آســتانه رقابتهاي جام ملتهاي زير 3۲ سال آسيا، اميرحسين پيرواني رضا جعفري را بــه اردوي تيم دعوت كرد ولي نامي از عارف غالمي بازيكن جوان ســپاهان برده نشــد تا ميالد سرلك تنها ســپاهاني تيم اميد در مسابقات قرقيزستان باشد. بايد ديد آيا كدورت ميان پيرواني و غالمي برطرف ميشود يا بايد عارف غالمي همچنان پشــت درهاي تيم اميد بماند و به اردو دعوت نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.