05‌تا‌06‌درصد‌طلب‌داريم‌به‌عالوه‌تبصر‌ههای‌قرارداد

پرسپوليس قهرمان سوپرجام شد اما در پس جشن و شادي بازيكنان با آن جام نحيف و بدقواره ناراحتي و عصبانيتي نهفته بود كه در راهروی خبرنگاران و فرداي قهرماني جلوه كرد. انگار بازيكنان قول و قرار گذاشته بودند در صورت برد مقابل نفت و قهرماني درباره بي پولي و بدقوليه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

دقايقي بعد از جشــن قهرماني پرسپوليس ســيدجالل حســيني كاپيتان پرســپوليس در خصوص مشــكالت مالي گفت: «فقط اميدوارم مشكالت ما حل شــود. بعد از بازي با ذوبآهن سال گذشته، دريافتي نداشتيم ولي ميبينم كه بعضي رســانهها مينويسند ما پول گرفتهايم. از طرف ديگر االهلي هر روز قويتر بسته ميشود و با امكانات خوب آماده بازي در آسيا است ولي ما هنوز دچار مشكل هستيم.»

حسيني در پاســخ به اين سوال كه چقدر طلبكاريــد، گفت: «من در مــورد عدد و درصد حــرف نميزنم ولــي منتظر تصميم باشــگاه هستيم. شرايط بسيار سخت است ولي به خاطر مردم حرف نميزنيم.»

كاپيتان اول نميخواســت حــرف بزند و اعتراضش را به هميــن جمالت محدود كرد. او ميگويد اســم اين كار بازيكنان اعتراض اســت و اعتصابــي در كار نخواهد بــود اما هر چه كه هست در شروع فصل باز هم پرسپوليس را دچار حاشيهاي خودساخته كرده:

«تيم ما يكســري مشكالت داشت كه االن از طرف همه ميگويم بايد مشكالت حل شود.»

اين شــروع حرفهاي كاپيتــان دوم تيم حسين ماهيني بود كه با توپ پر به ميكسزون آمد: «همه بازيكنان امشــب اينجا آمده تا يك حرف را بزنيم. ما نماينده ايران در آسيا هستيم و بــه قهرماني اميدواريم اما مشــكالت داريم و همه بازيكنان از شــرايط مالي باشــگاه ناراحت هستند. پارســال صدايمان به هيچ جا نرسيد و به همين دليل اعتصاب كرديم اما ليگ هم تمام شــد و قراردادهايمان ماند و پاداشي هم در كار نبود.»

ماهيني گفت: «االن هم ليگ در حال آغاز شــدن اســت و 30 درصد قرارداد امسال و 50

40 درصد قرارداد پارســال به همراه آپشنها باقي مانده اســت. ما تيم اول ايران هســتيم و دو قهرماني آورديم و تنها تيم ايراني در آســيا محســوب ميشويم. االن االهلي و العين بازيكن 20 ميلياردي ميگيرند ولــي ما با 20 ميليارد يك ســالمان را ســپري ميكنيم. همه ناراحت هســتند و نميدانم اين حرفها را به چه كسي بايد بگوييم. اميدوارم مشــكالت حل شود چون پارســال با اقتدار قهرمان شديم و با همه وجود براي پرسپوليس بازي كرديم.»

ديروز صبح اما مصاحبهها درباره مشكالت مالــي ادامه پيدا كرد. ابتدا ايــن كمال كاميابي نيــا بود كه گفــت: «با وجود نتايــج خوبي كه ميگيريم مشــكالت زيادي داريم كه خيلي از هــواداران از آنها بياطالع هســتند. ما از فصل گذشته چيزي حدود 50 درصد طلبكار هستيم. خــود من قــراردادم به پايان رســيد و با وجود اينكه ميدانستم باشگاه مشــكالت مالي دارد اما به دليل عشــق و عالقهای كه به پرسپوليس دارم و هوادارانــش برايم بســيار مهم و عزيز هســتند قراردادم را تمديد كردم، آن هم بدون اينكه ريالي پــول بگيرم چون به هر حال ميدانيد هر بازيكني كه قــرارداد جديد ميبندد يــا تمديد ميكند از باشــگاهش پول ميگيرد اما شرايط باشگاه خوب نيست.»

هافبك پرسپوليس افزود: «مسووالن باشگاه تالششــان را ميكنند اما به نظر من حامي مالي بايد بيشتر كمك كند تا مشكالت حل شود. شايد حامــي مالي ما كــم كاري ميكنــد و من اين را نميدانم اما چيزي كه مهم اســت اين اســت كه اميدوارم مشكالت باشگاه به اتمام برسد چرا كه ما تنها نماينده ايران هستيم كه به جمع 8 تيم برتر آســيا صعود كردهايم و حيف است كه امسال هم بخواهيم حسرت بخوريم.»

اما حرفهايي كه بيرانوند زد مشــخص كرد بدهي باشگاه به بازيكنان چقدر سنگين است: «ما با باشگاه پرسپوليس قرارداد داريم و اگر حرفهای من دروغ اســت آقايان طاهري يا تركاشوند بيايند مصاحبه كنند و بگويند كه من دروغ ميگويم. در قراردادهاي ما با باشگاه پرسپوليس به دليل برخي مسائل قرارداد باالي 05۹ ميليون تومان نداشتيم و ايــن در حالي بود كــه خيلــي از بازيكنان ما

به نظر ميرسد بيرانوند، حسينی، ماهيني، انصاري، كاميابي نيا، مسلمان، اميري، احمدزاده، طارمي، رفيعي و رضاييان يازده بازيكني هستند كه با توجه به آپشنهاي قراردادشان هر كدام چيزي حدود 400 تا 600 ميليون تومان از باشگاه شان طلبكارند.

پيشــنهادهاي 2 ميلياردي و حتي بيشتر داشتند. ما به خاطر اينكه پرســپوليس را دوست داريم با اين مبلغ 05۹ ميليوني قرارداد بســتيم اما باشگاه آپشنهايي در قرارداد ما قرار داد. آپشنهايي مثل قهرماني در ليگ، كســب سهميه آسيايي، حضور در 0۷ درصد بازيها، صعود از گروهمان در آســيا. و رفتن به جمع 8 تيم برتر آســيا خوشبختانه به دليل عملكرد خوب بچهها همــه اين موارد را به دســت آورديم. اين آپشــنها هر كدام 10 درصد مبلــغ قرارداد ما بود و چيزي در حدود ۶ آپشــن را كســب كرديم. هر آپشــن حــدود 5۹ ميليون تومان اســت كه با يك حســاب ســاده مبلغ اين آپشــنها حدود 00۶ ميليون ميشد. از آن طرف بــراي بازيكنان 20 درصــد و براي من 30 درصد از مبلغ قرارداد فصل گذشــته هنــوز باقي مانده اســت و طاهري و تركاشوند به خوبي اين مسائل را ميداننــد. ما 11 بازيكن بوديم كه طبق قرارداد بايد آپشن ميگرفتيم.»

به نظر ميرســد بيرانوند، حسينی، ماهيني، انصاري، كاميابي نيا، مسلمان، اميري، احمدزاده، طارمي، رفيعي و رضاييان يازده بازيكني هســتند كه با توجه به آپشــنهاي قراردادشــان هر كدام چيزي حدود 400 تا 00۶ ميليون تومان از باشگاه شــان طلبكارند. همچنين آنهــا دنبال 30 درصد دريافتي فصــل جديد هم هســتند و با توجه به طلب 20 درصدي از فصل قبــل منتظر دريافتي كالني از باشگاه هستند تا همه اين مطالبات يكجا تسويه شود.

ديروز تركاشــوند معاون باشگاه از طلب 0۶ درصــدي كه بازيكنــان حرفــش را ميزنند ابراز بي اطالعــي كرد و قول پرداخــت پول در همان روز شــنبه را داد: «قرار بــود همزمان با برگزاري اردوي اوكراين مبلغي را به حساب بازيكنان واريز كنيم. با خودشــان هم در اين باره صحبت كرديم اما قرار شــد اين مبلغ را پس از بازگشــت تيم از اوكراين فراهم كرده و به حساب شان بريزيم. فكر ميكنم تا چند ساعت ديگر هم اين پول به حساب بازيكنان و ســاير اعضاي تيم واريز شود. ما امروز (شــنبه) حدود 25 الي 30 درصد از قراردادهاي بازيكنان را واريز خواهيم كرد. نميدانم بحث 0۶ درصد طلبكار بودن آنها چگونه مطرح شده است. بايد ايــن موضوع را پيگيري كنم تا بتوانم به طور دقيق و شفاف درباره آن صحبت كنم.»

از طرفي خبر رســيد طاهــري قصد دارد با كاپيتانهاي تيمش جلســه بگــذارد و حرفهاي آنها را بشــنود تا به عبارتي زمان خريده و به مرور مشــكالت را حل كند چرا كه باشــگاه فعال توان تســويه كامل مطالبات بازيكنان را ندارد و اگر هم پرداخت شــود مربوط به مطالبات فصل گذشــته بازيكنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.