برانكو:‌بازيكنان‌را‌درك‌مي‌كن ‌م ‌و‌مشكالت‌شان‌را‌مي‌دانم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو ايوانكوويچ صبح روز بعد از قهرماني در ســوپرجام و قبل از شروع ريكاوري تيمش پاسخگوي سواالت خبرنگاران بود و درباره تمام موارد تيمش حرف زد.

بازيكنان شما به مشكالت مالي معترض شدهاند. آيا براي دريافت پاداش سوپرجام قولي به آنها داده شده؟

اطالعــي در اين مورد ندارم. هيچكس در مورد پاداش ســوپرجام با ما صحبت نكرد. حتي بازيكنان هم در اين رابطه از ما سوال نكردند. ما تمركزمان را به طور كامل روي ديدار مقابل حريف گذاشــته بوديم و اين ســوالي نيست كه من جواب بدهم. يك روزنامه عراقي خبر داده پرســپوليس خواهان فسخ قرارداد بشاررسن شده؟

نميدانم، اصال از اين موضوع خبر ندارم و حتي نميدانم آيا او مصدوم است يا خير. فقط تا اين اندازه ميدانم كه او بازيكن پرسپوليس است. آيا مشكالت مالي دردسرساز نميشود؟

بازيكنــان اين شــرايط را درك ميكنند البته من هم شــرايط بازيكنان را درك ميكنم. آنها حرفهاي هســتند و زندگي شــان از طريق فوتبال تأمين ميشود و مشكالتشان را ميدانم.

آيا پاداشــي براي قهرمانــي در نظر گرفتهايد؟ پاداش خاصي نه اما شــايد بازيكنان در قراردادشــان آپشني براي اين موارد داشته باشند. آيا سيد جالل به بازي با فوالد ميرسد ؟

او امروز(شــنبه) MRI گرفت و بايد منتظر جواب پزشــكان باشــيم. طبيعي است كه ريسك نميكنيم و اگر ريسك كنيم مصدوميت بدتر ميشود. بازيكنان اصلي براي ما مهمتر هســتند. ســيد جالل در اين مدت در تمرينات آمادهسازي بسيار خوب كار كرده است. چرا در بازي نفت در تركيب اوليه تغيير داشتيد؟

قرار بود سيد جالل حسيني از ابتدا بازي كند اما به دليل اينكه ديديم از صبح بازي احســاس درد داشــت و همچنين در گرم كردن، تصميم گرفتيم مصلح بازي كند. مشكل سربازي احمد نوراللهي حل شد؟

دقيقا نميدانم مشكل چيست و اطالع ندارم. بايد مداركش بيايد و پس از آن بررسي كنيم. او جزو 5 بازيكن جوان ما است و بايد ببينيم آيا جوابگوي ما هستند يا خير. بازيكنان به سختي ميتوانند به تيم ما بيايند چون معيارهاي ما باالست اما خوشحاليم كه احمد نوراللهي به زودي باز ميگردد.

چطور ســال گذشــته آدام همتي را نخواســتيد و امسال او را برداشتيد؟

ســال گذشــته او فقط براي آزمايش آمده بود چون مقيم كانادا است. امســال قرار گذاشتيم 10 روز در تمرينات حضور پيدا كند و بعد از آن تصميم بگيريم، اين قرار ما بود.

در جريان گاليههاي ســيد جالل در مورد كادر پزشــكي تيم و نارضايتيهاي او هستيد؟

اين داســتان را نميدانــم اما خود من از وضعيت پزشــكي تيم راضي هستم. البته طبيعي است بازيكني كه مصدوم ميشود ناراحت و عصباني است اما او عالي كار كرده و بيرون و داخل زمين عصاي دســت من اســت و ســهم زيادي در موفقيتهاي ما داشته است.

االهلي روز به روز خــودش را تقويت ميكند. برنامه هايتان براي رويارويي با اين تيم چيست؟

مــن به همين بازيكنانم اعتقاد دارم. در دور اول ليگ قهرمانان هم كار خود را نشان داديم. در سختترين گروه بوديم و مقابل لخويا و الريان هم خيلي خوب بازي كرديم. ما بودجه آنها را نداريم كه 5 يا 10 ميليون دالر روي بازيكن سرمايهگذاري كنيم.

شما در فصول قبل مشكل گلزني پرســپوليس را نداشتن گلزن مادرزاد اعالم ميكرديد. آيا امسال هم همين وضعيت را داريد؟

از دســت دادن شــانس گل يكي از مشــكالت بزرگ است اما من اين وضعيت را بيشتر دوســت دارم تا اينكه شانسي براي گلزني ايجاد نكنيم. شما ميبينيد ما هر روز روي ضربات به سمت دروازه كار ميكنيم اما اين مشكل را نميتوان راحت حل كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.