مسلمان:‌چند‌وقت‌است‌هيچ‌پولي‌نگرفت ‌هايم‌‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محسن مسلمان در خصوص قهرماني اين تيم در سوپرجام گفت: «خوشحالم كه زحمــات ما به بار نشســت و يك قهرماني ديگر به دســت آورديم. اين اتفاق كوچكي نيست كه ما طي 2 ماه دو جام مهم كسب كرديــم و اميدوارم كه ايــن روند كماكان ادامه داشته باشد.»

مســلمان در خصوص مشكالت مالي كه گريبان باشــگاه پرســپوليس را گرفته، افزود: «همانطــور كه همه بازيكنان قبل از بازي گفتند ما واقعا مشكالت داريم و كسي صداي ما را نميشنود. به هر حال تيمي كه قهرمان ايران و ســوپرجام شده و به جمع 8 تيم برتر آســيا صعود كــرده، حقش اين نيست كه شــرايط بازيكنانش اينطور باشد. مــا االن چندين وقت اســت كه هيچ پولي از باشــگاه دريافــت نكردهايــم و اميدوارم مســووالن باشــگاه به فكر بچهها باشند و مشكالت را حل كنند.»

هافبك طراح پرســپوليس ادامه داد: «تيم خوبي داريم و هواداران هم به خوبي از ما حمايت ميكنند. تا اينجا هم كه ديدهايد چه نتايج خوبي گرفتهايم و واقعا حيف است كه اين تيم مشكالتي داشته باشد كه نتواند نتيجه بگيرد. مطمئنــا هدف و تالش همه ما روي يك مســاله اســت و آن هم كسب پيروزيهاي متعــدد و رســيدن بهعنوان قهرمانــي اما چيزي كه مشــخص اســت اين اســت كه در اين زمينه بايد مشكالت بازيكنان حل شود. ما تالشمان را ميكنيم اما يكسري مسائل ديگر دست ما نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.