در‌تهران‌قرارداد‌م ‌يبندد‌ ‌براي‌نيروي‌هوايي‌بازي‌م ‌يكند

هافبك عراقي پرسپولیس به اين زودی در تمرينات حاضر نخواهد شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بشــار رســن، كاپيتــان تيــم زير 23 ســالههاي عراق و هافبــك مدنظر پرسپوليس چند روز پيش در ديدار مقابل افغانســتان در مســابقات مقدماتي جام ملتهاي آســيای زير 23 سال مصدوم شد اما حســين الخرسان، مدير رسانهاي تيم زير 23 ســالههاي عراق در مصاحبه با سايت «الغد پرس» عراق گفته: «بشار رسن تنها به يك روز استراحت نياز دارد تا دوبــاره به تركيب تيم ملــي برگردد. رسن تنها از كشيدگي عضله رنج ميبرد و بنا به گزارش كادر پزشكي او فقط يك روز نياز به استراحت دارد.»

قرار اســت رســن بعد از بازيهاي تيم زيــر 23 ســال عراق راهــي ايران شــود تا ضمن عقــد قرارداد رســمي با باشــگاه پرســپوليس ديداري بــا برانكو داشته باشــد. عجيب اينكه رسن بعد از ديدار با مســووالن باشــگاه پرسپوليس و ســرمربي اين تيم دوبــاره راهي عراق خواهد شد تا در 5 بازي باقيمانده نيروي هوايي اين تيــم را همراهي كند و با اين شرايط در خوشبينانهترين حالت شايد از هفته چهارم به بعد ليــگ برتر بتواند به تمرينات پرســپوليس ملحق شود. اين اخبار درحالي مطرح ميشود كه روزنامه «فوتبول» عراق، از منبعي آگاه خبر داده مسووالن باشگاه پرسپوليس در مسيري قــرار دارند تــا توافق ابتدايــي و پيش قراردادي كه با بشــار رسن امضا كردهاند را لغو كنند. اين منبع افزوده: «باشــگاه پرســپوليس به مدير برنامههاي رســن اعالم كرد كه با توجه به جذب لژيونرهاي جديد ديگر نيازي به بشار رسن ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.