نمره‌قبولي‌براي‌تازه‌واردها؛‌يكی‌خوش‌پرش،‌يكی‌شوتزن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حيف كه گادوين منشــا دچار بيماري شد و نتوانست در بازي سوپرجام به ميدان برود و بدرخشد اما برانكو از سه خريد ديگر تيمش رونمايــي كرد كه هر ســه مطابق انتظارات و اطالعاتي كه وجود داشت نفرات با كيفيت و كارامدي نشــان دادند. هر چند بازي مقابل تيم نفت با ‪8 ۷،‬ بازيكن زير 23 ســال نميتواند مالك خوبي براي سنجش اين خريدها باشد اما نمايش ابتدايي خليل زاده، مصلــح و نعمتي اميــدوار كننده بود. شجاع خليل زاده همان مدافع خوش پرش و درگير شــونده و البته سمج بود كه تقريبا ســر زدن باالي ســرش محال است. البته كه شــجاع بايد اضافه كاريها و رفتارهاي عصبياش را كنار بگذارد تا تبديل به مدافع كاملي شــود. مصلح هم بهعنــوان بازيكن ليگ يكي فراتر از حد انتظار نشــان داد. اما ســيامك نعمتي كه بهعنوان بازيكن ذخيره به ميدان رفت با انگيزه و با طراوات نشــان داد. شماره 88 اين فصل سرخها هم پنالتي گرفت هم يكي دو موقعيت خوب خلق كرد كه با توجه به دقايق حضورش در زمين آمار جالبي بود. نعمتي كــه بازيكني با تكنيك است از فاكتور شوتزني هم بهره ميبرد كه در همان چند دقيقه نمونــهاش را ديديم. فاكتوري كــه ميتواند براي پرســپوليس در فصل پيش رو چاره ســاز باشــد چرا كه حريفــان اين تيم مقابــل قهرمان و مدعي دوباره قهرماني بســتهتر بازي خواهند كرد و فضايی براي نفوذ نميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.