حدادی با شگفتی میآيد؟

بر اساس اعالم فدراسیون دو و میدانی، کشــورمان با همان چهار مهرهای در مسابقات امسال دو و میدانی قهرمانی جهان در شهر لندن پایتخت انگلیس شرکت میکند که در رقابتهای اخیر قهرمانی آسیا برای ایران 4 مدال طال صید کردند و دو و میدانی خاموش شده کشورمان را به اوجی تا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

از بين علــی ثمری، تفتيــان، كيهانی و حــدادی، اولــی طــالی پرتــاب وزنه در «اوديشــا»ی هنــد را صيد كــرد. دومی به اولين مدال زرين تاريخ شركت ايران در ادوار مختلف رقابتهای آســيايی در «دو»ی 100 متر يعنی «شــاه غزل» رشــته دو و ميدانی دست يافت. حسين كيهانی در 3 هزار متر با مانع به مدال طاليی رسيد كه چندان كمتر از مقام و عنوان حاصله «ثمری» اسباب حيرت نشد و حدادی نيز با فتح مجدد طالی پرتاب ديسك (پنجمين سكوی اولی او در اين ماده در ســطح قاره) از خواب چهارسالهاش بيدار شد و خودش و ســايرين را به آينده خويش خوشبين ساخت.

تنها شانس واقعی ما

به رغم تمامی توانی كه در تفتيان سراغ داريــم و با وجود همــه لياقتهای كيهانی و ثمری، تنها شانس حقيقی كسب مدال ما در آوردگاه لندن باز به شخص حدادی منحصر و محدود میشود.

دارنده مــدال نقره المپيك 2012 لندن در اوديشــا با ركــوردی فراتــر از 64 متر بر ســكوی نخست پرتاب ديســك آسيا ايستاد و میتوانســت بــه 65 متر هم برســد و اين امر بــرای او كه در چهار ســال گذشــته با ركوردهايی بســيار ضعيف و با چرخ زدنهای تاســف آور خود گرداگرد ارقام 61 تا 63 متر هيچ چيــز جز بذر نااميدی نپاشــيده بود، با پرتاب اوديشايی خود چشــمها را به داشتن همان پرتابگر برجســتهمان روشن و اين اميد را ايجاد كرد كه شــايد احسان در 32 سالگی در شرف تكوين كاری بزرگتر و ترسيم تولدی مجدد برای خود باشد.

پس از غروب رقبا

با اين حال حــدادی در لندن مدالی نخواهد برد مگر اينكه ديسك را باالی 66 متر و شــايد حداقــل 66/50 متر بيندازد و هــر چند تحــت شــرايطی (مثال اوت كردن دو ســه تن از مدعيان) میتوان با 65/85 متر هــم مدال برنز گرفت اما بايد بر اساس احتمال قویتر حركت و اقدام و برنامهريزی كرد. ضعفی كه پس از غروب رابرت هارتينگ آلمانی و نزول محســوس پيوتر ماالخوفسكی لهستانی دامان رشته پرتاب ديسك مردان را گرفته، به اين معنا است كه اگر حدادی به 67 و بهتر بگوييم 67/50 تا 67/80 متر برســد، شايد (تكرار میكنيــم شــايد) طال را هــم ببرد و چه چيزی شيرينتر از اين برای جامعه تشنه افتخــار دو و ميدانی و بــرای كل ورزش كشــورمان و چون لندن بــرای حدادی خوشيمن است و او مدال المپيكیاش را در آنجا صيد كرد، شايد اين بار هم برايش پيامآور پيروزی باشد.

اين چشــمانتظاری و خلــق معجزهای تازه از حدادی و حتی ســوم يا چهارم شدن او اين بهره جنبی اما مهم را دارد كه در سايه درخشــش احتمالی بعــدی وی میتوانيم به مدال طالی پرتاب ديسك مردان در بازیهای آسيايی سال آينده در جاكارتا نگاهی جدی و كامال واقعی داشته باشيم.

سهم سایرین

در مورد ســايرين چه اميدی میتوان در «لندن» داشــت؟ اگر تفتيان در 100 متر مثل آنچه در المپيك ريو از وی ديده شــد به نيمه نهايی برسد كاری بس بزرگ انجــام داده و تاكيدی تازه بــر جايگاه رو به رشــد او در دو و ميدانی جهان خواهد بود و شــايد رويايی عظيم جنبه حقيقت بگيرد و همه اينها مقدمهای بر فيناليست شــدن تفتيان در «دو»ی تخصصیاش در المپيك 2020 توكيو باشــد. برای ثمری و كيهانی نيز بهبود بخشــيدن ركوردهای شخصیشــان و حد نصابهای ايران بر اثر شــدت و حدت رقابتهــا در لندن توفيق كافی و قابل قبولی خواهد بود.

زورآوند جا ماند

بديهی اســت كه مبنای اعزام چهار دو و ميدانیكار ياد شــده به شــانزدهمين دوره پيكارهــای جهانی دو و ميدانــی و جا ماندن بقيه، كســب ســهميه اين رقابتها باشد كه شــامل 4 فرد پيروز كشــورمان در مسابقات آسيايی هند شد.

ايــران يــك ســهميه ديگر نيــز برای استفاده داشت كه به حميد زورآوند در ماده راهپيمايی مربوط میشــد و او سهميهاش را نه امســال در اوديشــا بلكه سال پيش كسب كرده بود اما چون اخذ رواديد برای وی زمان میبرد و پردردسر بود، سازمان تيمهای ملی دو و ميدانی ايران به اين نتيجه رسيد كه وارد اين پروسه زمانبر نشود و از اعزام وی به لندن صرفنظر كند.

اردوهایی غیرمجتمع

تالش اين ســازمان و هدفگذاری چهار فــرد منتخب منجــر به برگــزاری اردوهايی غيرمجتمــع و انفرادی برای هــر يك از آنها شده است.

احســان حدادی همراه با مربی مشهور (و وزنهبردارش) يعنی حســين توكلی راهی بالروس شــده اســت. تفتيان به مشهد رفته اســت و آنجا تمرين میكند، ثمری به همراه مربیاش امير الوند در شــيراز مســتقر شده اســت و كيهانی نيز همراه با سجاد مرادی كه چند ســال «يل» «دو»های نيمه اســتقامت ايران بــود، در ارتفاعات شــهركرد به تمرين میپردازد.

اين اردوها تا دو ســه روز مانده به شروع رقابتهای لندن ادامه میيابد و ســپس آنها همراه بــا مربيــان و مجيــد كيهانی رييس فدراسيون دو و ميدانی به لندن معموال خنك و هميشه بارانی میروند تا نقش سرنوشت را برای خود ترسيم كنند.

حدادی در لندن مدالی نخواهد برد مگر اینکه دیسک را باالی 66 متر و شاید حداقل 66/50 متر بیندازد و هر چند تحت شرایطی (مثال اوت کردن دو سه تن از مدعیان) میتوان با 65/85 متر هم مدال برنز گرفت اما باید بر اساس احتمال قویتر حرکت و اقدام و برنامهریزی کرد.

از آغاز تا پایان

مســابقات جهانــی امســال كــه البته نقطــه اوج آن خداحافظی اوســين بولت غول «دو»های سرعت جهان از كشور جاماييكا پس از 10 ســال درو كردن مرغوبترين مدالهای اين رشــته (و احتماال با كسب مدالهايی تازه در 100 و 200 متر و 4 در 100 متر امدادی) خواهد بود، از روز شنبه 14 مرداد شروع و روز يكشنبه 23 مرداد تمام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.