توزيع سهميه رقابتهاي جهاني سنگنوردي در تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســهميه ورود بــه مســابقات جهانــي در رقابتهاي قهرماني آســيا كــه بــه ميزبانــي تهران برگزار ميشــود، تقســيم خواهد شد. حميد آسيابان، سرپرســت تيــم ملــي سنگنوردي ايران با اعالم اين خبر ميگويد: «همين موضوع يعني توزيع سهميه رقابتهاي جهاني جاكارتا در مســابقههاي تهران، نشان دهنده سطح باالي اين رقابتهاســت. پيش بيني ما اين اســت كه تيمهاي زيادي از اين رقابتها استقبال كنند. در رقابتهاي جهاني نيز ســهميه ورود به بازيهاي المپيك 2020 توزيع ميشــود. به همين دليل تيمهاي آســيايي از اين فرصت به خوبي استفاده ميكنند.» او با اين توضيح ادامه ميدهد: «ما نيز سعي داريم بيشــترين استفاده را از اين رقابتها ببريم به طوري كه تيم اميد را نيز در اين مسابقه شــركت ميدهيم. در واقع به دنبال اين هستيم تا اين بازيكنــان را از حاال بــراي المپيــك 2020 آماده كنيم.» آســيابان به برگزاري اردوهاي انتخابي تيم ملي سنگنوردي براي ايــن رقابتها نيز اشــاره ميكند: «دومين مرحله از اردوهاي انتخابي تيم ملي در دو بخش مردان و بانوان برگزارشد. دراين مرحله از مسابقات 15 ســنگنورد آقا و 11 ســنگ نورد در بخــش بانوان به رقابت پرداختند. در ايــن مرحله ركوردهاي خوبي را از بازيكنان شــاهد بوديم. ركورد مد نظر ما 6 ثانيه است كه ورزشكاران ركوردهايي بين 6 تا 7 ثانيه داشــتند. در مراحل بعدي ايــن ركوردها را بايد ارتقا بدهيم تــا بتوانيم بهترينها را جهت حضور در مسابقات قهرماني آسيا انتخاب كنيم. سهميه هر كشــور در مسابقات قهرماني آسيا 5 ورزشكار است و ما سعي ميكنيم، بهترين نفرات را انتخاب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.