پاكدامن بين بزرگان شمشيربازي جا باز ميكند

سقوط 9 پلهاي مجتبي عابدیني در رده بندي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پايان بخش انفرادي مسابقات جهاني شمشــيربازي در آلمان جايگاه شمشيربازان در ردهبندي جهاني اعالم شد. در پايان بخش انفرادي مسابقات جهاني شمشــيربازي در آلمان و پس از قــرار گرفتن علي پاكدامن در جمع 8 نفر پاياني اين مسابقات، شمشيرباز كشــورمان با 10 پله صعــود در رده بندي جهاني، در جايگاه 15 ايســتاد. علي پاكدامــن پيش از ايــن در رده بيســت و پنجم قرار داشــت كه حاال اين جايگاه جديــد نتيجه خوبي براي او به حســاب ميآيد چراكــه او قدم در مسيري گذاشــته كه پيش از اين مجتبــي عابديني رفته بــود و او حاال ميتوانــد بــه روزهاي خــوب آينده اميدوار باشد.

پاكدامــن در حالي توانســت در اين رده بندي جايــگاه خود را تغيير دهد كه براي مجتبي عابديني شرايط خوبــي پيــش نيامد. شــاخصترين چهره شمشيربازي ايران در سالهاي اخيــر كه پيش از اين در رده هشــتم رده بندي جهاني قرار داشــت، در اين ردهبندي سقوط كرد و به رده هفدهم رسيد.

عابدينــي كــه مدتــي قبــل در رقابتهــاي قهرمانــي آســيا نتيجه خوبــي در بخش انفــرادي نگرفت، در رقابتهاي جهانــي نيز برابر ديميتري دانيلنكو از روســيه شكست خورد و از صعود به مرحله يك هشــتم نهايي باز مانــد و در انتهاي اين مســابقه نيز در جايگاه هجدهم ايستاد. همين موضوع باعث شده تا او سقوط 9 پلهاي در رده بندي جهاني داشته باشد و نگرانيهايي را درباره وضعيت خودش ايجاد كند.

البته باقرزاده، رييس فدراســيون شمشيربازي معتقد است كه عابديني به زودي به شرايط ايدهآل بر ميگردد و ميتوانــد خــود را از ايــن رده باال بكشــد. در تيــم ملي ســابر ايران در رقابتهــاي جهاني محمــد رهبري و محمد فتوحي نيز حضور داشــتند كه البتــه به رغم عملكرد خوب شــان در رقابتهاي قهرماني آسيا و جام جهاني شمشــيربازي، در آلمان چندان خوب ظاهر نشدند. اين دو شمشيرباز پس از كسب رده شــصت و هفتم و هشتاد و نهم در مســابقات آلمان، در رده بندي جهاني در ردههاي سيام و چهل و دوم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.