عبادي پور: حاال دستورهای مربي را اجرا ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مدتي از حضور ايران در مرحلــه مقدماتي ليگ جهانــي و نتيجه ضعيفش ميگــذرد؛ نتايجــي كــه نااميد كننــده بود اما حاال كه تيم ملــي بايد خود را براي حضور در رقابتهاي مقدماتــي قهرماني جهان آماده كند، ميالد عباديپور به تيم ملي و كوالكوويچ با ديد مثبت نگاه ميكند.

دريافتكننده تيم ملي واليبال ايران با بيان اينكــه ليگ جهاني و هر چه كه بود تمام شــده اســت و بايد به فكر آينده باشيم، ميگويد: «ما نشــان داديم كه وقتي ســنگتمام ميگذاريم و تماشــاگران از ما حمايــت ميكنند بازي خوبي انجــام ميدهيم. در بازيهاي ليــگ جهاني در تهران اگر تماشــاگران نبودند شايد نتايج برخي بازيها برعكس ميشــد اما خدا را شــكر همه حمايت كردند و مليپوشــان هم ســنگ تمام گذاشــتند. در اردبيل هم اميدوارم شرايط كامال به ســود ما باشد و بتوانيم سهميه جهاني را با اقتدار بگيريم.»

او ادامه ميدهد: «بعد از ليگ جهاني كوالكوويچ نقــاط ضعف و قــوت تيم را اعــالم كرد امــا وقتي تيم ملي در چند مســابقه متوالي حضور پيدا ميكند كمي كار ســخت ميشود. حاال تمــام بازيكنان نقاط ضعف و قوت خود را ميدانند و شــك ندارم در مسابقات پيشرو دســتورات كادر فني به خوبي اجرا ميشود.»

او دربــاره رويارويــي دوباره بــا لوزانو نيز ميگويد: «چينيها شرايط فيزيكي خيلي خوبي دارند و كار كردن يك مربي با تجربه مانند لوزانو هم به آنها كمك ميكند تا شــرايط بسيار خوبي داشته باشــند. حضور لوزانو در تيم چين كار ما را هم سخت ميكند چرا كه او شناخت كافي از ما دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.