سجاد ندري: باشگاه براي حضور ما در تيم ملي هنوز توافق نكرده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيم ملــي هندبال به پايان رسيده و حاال لژيونرهايي كه تا روز آخر در اردو بودنــد، بايد بــه تيمهاي خود برگردند؛ اگرچه اين نگراني وجود دارد كه بسياري از اين بازيكنان نميتوانند براي حضور در مســابقات سئول، تيم ملي را همراهي كنند. سجاد ندري كه همراه افشــين صادقي عضو تيم بيكوز تركيه اســت و براي يك ســال با تيم بيكوز تركيه قــرارداد امضا كرده، يكي از اين بازيكنان به حســاب ميآيد كه ميگويد باشــگاهش هنوز با حضور او موافقت نكرده است.

البتــه اميــدوار اســت تا شــايد رايزنيهــاي فدراســيون نتيجه دهد. نــدري ميگويد: «بــا باشــگاه بيكوز صحبــت كردهايم، آنهــا گفتهاند چون ســئول كاپ در تقويــم جهاني وجود ندارد و يك مســابقات آزاد محســوب ميشــود و از طرفي حــدود يك هفته بعد از اين مســابقات رقابتهاي ليگ تركيه شــروع ميشــود، حضورم كمي ســخت به نظر ميرســد اما قرار است فدراسيون ايران با اين تيم مكاتبه كند و شرايط را براي حضور ما در تيم ملي مهيا كند. البته كمي شــرايط ســخت است چون دو نفر هستيم و نميتوانيم تيم باشگاهي بيكوز را خالي بگذاريم، با اين حال اميدوارم كه بتوانيم در سئول كاپ حاضر شويم.»

او در مــورد شــرايط اين روزهاي هندبــال ايــران هم توضيــح كوتاهي ميدهد: «دو ســال اســت كه شرايط خــوب نيســت. باشــگاهها از لحــاظ قراردادهاي مالي ضعيف عمل كردهاند و حتي برخي از باشگاهها توانايي خريد فرم و لباس متحد الشــكل براي بچهها را نداشــتند. وقتي تيم ثامن از هندبال رفت مبالغ قرارداد بازيكنان رو به نزول رفت و شــرايط ليگ هم ضعيفتر شد اما خدا را شــكر كه رحيمي آمد. تك تك اين بازيكنان مليپوش را رحيمي ساخته است. او از جنس هندبال است و آمــده تا كمك كند دوباره هندبال به اوج برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.