محل اسكان تيم ملي واليبال بانوان جابهجا شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محل اســكان تيم ملي واليبال بانوان ايران در اردوي برون مرزي ويتنام شــرايط مناسبي نداشت و پس از اعتراض ايران تغيير كرد. تيم ملي واليبال بانوان كه از روز پنجشــنبه 29( تيرماه) اردوي برون مرزي خود را در ويتنام آغاز كرده است، با مشكالتي در ارتباط با محل اسكان در زمينههاي مختلف از جمله بهداشت مواجه شــدند كه به همين خاطــر موضوع از سوي مســووالن تيم پيگيري و در نهايت هتل مليپوشان تغيير كرد. فريبا صادقي با اعالم اين خبر گفت: «فدراســيون واليبــال ويتنام كمپ تيمهاي ملــي را براي اســكان دو تيم ايران و ويتنــام معرفي كرده بود اما فكر نميكرديم كه شــرايط كمپ تيمهاي ملي واليبال اين كشور اينگونه باشد. متاسفانه ساختمان محل اسكان تيمها از نظر بهداشتي وضعيت خوبي نداشت.»

سرپرســت نايب رييســي فدراســيون واليبــال در بخــش ديگري از صحبتهايش در ارتباط با اينكه مليپوشــان واليبال چه برنامهاي در پيش دارنــد، ميگويد: «اردوي تيم ملي واليبــال بانوان روز جمعه هفته جاري به پايان ميرسد و مليپوشان پس از بازگشت و ريكاوري كوتاه مدت به اردوي نهايي دعوت ميشوند و 15 مردادماه نيز به فيليپين سفر ميكنند.»

نوزدهمين دوره مســابقات واليبــال قهرماني زنان آســيا از 18 تا 26 مردادماه سال جاري به ميزباني شهر «مانيل» كشور فيليپين برگزار ميشود. 14 تيم در اين رقابتها شركت دارند و تيم ملي واليبال بانوان ايران در گروه چهارم با تيمهاي تايلند، چين تايپه و مالديو همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.