مهلت فدراسيون جهانی شطرنج به ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مهلــت پرداخــت بدهي ايــران به فدراسيون جهاني شطرنج چند روز ديگر تمديــد شــد. مهلت فدراســيون جهاني شــطرنج (فيده) به ايران بــراي پرداخت بدهــي 180 هزار دالري بابــت ميزباني رقابتهاي قهرماني بانوان جهان در تهران روز پنجشنبه گذشــته به پايان رسيد. با توجه به اعالم اين تاريخ و پرداخت نشدن اين بدهي از ســوي فدراســيون شطرنج ايران، بحث تعليق فدراســيون شــطرنج به ميان آمد اما ايــن اتفاق رخ نداد. گويا فيده مهلت ديگري بــه ايران داده تا اين مبلغ از ســوي ايران پرداخته شــود، در غير اينصــورت اين بار تعليق شــطرنج كشــورمان قطعي اســت. مهلت جديد تا پايان مــاه جاري ميــالدي 31( جوالي مصادف با 9 مرداد) است. فرصت تازه پس از رايزنيهاي فدراســيون با فيده به ايران داده شــده است. در واقع وزارت ورزش از فدراسيون درخواست كرد كه نهاد مسوول در اين رشته مذاكراتي با فيده براي تمديد مهلت پرداخت بدهي داشته باشد كه اين رايزنيها در نهايت منجر به فرصتي تقريباً 10 روزه شد. با اين شرايط بايد ببينيم به فدراسيون شطرنج براي پرداخت اين رقم كمك ميشود يا خير؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.