صمد نيكخواه در تيم رويايي مليپوش فيليپين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتان سابق تيم ملي بسكتبال ايران در تيم رويايي مليپوش فيليپين قرار گرفت. رقابتهاي بســكتبال كاپ آسيا نيمه مرداد ماه امســال به ميزباني بيروت پايتخت لبنان برگزار ميشود كه بر همين اساس فدراسيون جهاني بسكتبال از ستارههاي آسيا ميخواهد تا تركيب پنج نفره تيم رويايي خود را انتخاب كنند. پس از فادي الخطيب، ستاره لبنان كه صمــد نيكخواه بهرامي و حامد حدادي را در تركيبش جاي داده بود نوبت به گيب نوروود بازيكن فيليپين رســيد تا تيم رويايياش را انتخاب كند كه او نيز صمد نيكخواه بهرامي را انتخاب كرده اســت. اين بازيكن در كنار نيكخــواه بهرامي، فادي الخطيــب از لبنان، آندره بليچ، جيســون كاســترو و ردنل دي اوكامپو را براي تيم رويايي خود انتخاب كرده اســت. نكته جالب اين است كه اين بازيكن فيليپيني خودش را در تركيب قرار نداده اما سه بازيكن از كشورش انتخاب كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.