ششمي، بهترين نتيجه ايرانيها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســه گانه كار زير 23 ســال ايــران با قرار گرفتن در رده ششــم مسابقات قهرماني آســيا بهترين نتيجه را در ميان ورزشــكاران ايرانــي حاضــر در ايــن رقابتها به دســت آورد. مســابقات سه گانه قهرماني آسيا ديروز (شــنبه) در حالي برگزار شــد كــه ايران در سه رده بزرگســاالن، اميد و جوانان نماينده داشت. از بين نمايندگان ايران بهترين نتيجه را حســن بابايي به دست آورد كه توانست با زمان دو ساعت و 3 دقيقه و 12 ثانيه در رده سني اميد ششم آسيا شود. با توجه به سابقه كم مليپوشــان ايران اين ششمي يك نتيجه خوب به حســاب ميآيد. در رده بزرگساالن محمــد مهدي رحمتي با زمان دو ســاعت و هشت دقيقه و 45 ثانيه و قرار گرفتن در رده بيســت و چهارم بهترين نتيجــه را در ميان ورزشــكاران ايراني به دســت آورد و در رده جوانان هم امين ســقايي با زمان يك ساعت و دو دقيقه و 21 ثانيه شانزدهم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.