شكايت بازيكنان و مربيان از هندبال شهرداري كاشان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برخي از بازيكنان و سرمربي تيم هندبال شهرداري كاشان براي دريافت مطالبات خود به صورت رســمي از اين باشــگاه شكايت كردند. تيم هندبال شــهرداري كاشان فصل گذشــته قهرمان ليگ برتر شــد اما براي امسال از حضور در رقابتها كنارهگيري كرد و منحل شــد؛ آن هم در شــرايطي كه سهميه حضور در ليگ قهرمانان آسيا را داشت.

بعد از اين مســاله و بدقوليهاي مسووالن اين باشــگاه براي پرداخت مطالبــات بازيكنان و كادر فني، برخي از بازيكنــان و اعضاي كادر فني تيم هندبال شــهرداري كاشــان براي دريافت مطالبات فصل گذشته خود از اين تيم شكايت رسمي كردند.

ضمــن اينكه كميته انضباطي فدراســيون هندبال هــم در جريان اين موضوع قرار گرفته اســت تا شكايت آنها هم از طريق مراجع قضايي و هم از طريق مسووالن فدراســيون پيگيري شود. به اين ترتيب ديروز ابالغ رسمي توسط مامور دادگستري به همراه اعضاي اين تيم كه اكثرا از مليپوشان هم هســتند به مســوول امور مالي و مديرعامل باشگاه شهرداري كاشان تحويل داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.