جمشيدي، مدير عامل صندوق ماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با حكم وزيــر ورزش و جوانان محمد جمشيدي در ســمت مديرعاملي صندوق حمايت ابقا شد. محمد جمشيدي كه پيش از اين نيز به مدت 2 سال مديرعامل صندوق بود، با حكم مسعود سلطانيفر، وزير ورزش و جوانان در ســمت خود ابقا شد. در حكم مســعود ســلطانيفر براي جمشيدي آمده است: «با عنايت به تعهد و تجربه جنابعالي، به استناد تصميمات جلسه مورخ 96/4/13 هيــات امناي صندوق اعتبــاري حمايت از قهرمانان و پيشكســوتان ورزش كشــور و مصوبه 96/4/24 هيات مديره، بدينوســيله بهعنــوان «عضو هيات مديره و مديرعامل» اين صندوق تعيين ميشــويد. اميد اســت با اتــكال به خداوند منــان و بهرهگيري از تجربه، اخالص و تالش، مطابق با اهداف و وطايف مندرج در اساسنامه صندوق، موفق و مويد باشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.