هنگامه عزيزي، قهرمان مسابقات تنيس شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هنگامه عزيــزي، تنيســور آملي با برتــري برابر همه حريفــان خود در مســابقات تنيس مناطــق آزاد پنجگانه بانــوان كشــور در بابــل، قهرماني اين رقابتهــا را از آن خود كــرد. در ديدار پاياني اين مســابقات، عزيزي با شكست نيايش ميرزايي از كرمان قهرمان شــد و شــروع دوباره خود را پس از چند ماه دوري از مسابقات جشن گرفت. عزيزي تــا پيش از حضور در مســابقات تنيس مناطق زنان كشــور بهعنوان نفر چهارم تنيس زنان ايران مطرح و به تيم ملي نيز دعوت شد. همچنين شقايق ذبيحاللهي و ترانه مهران هر دو از مازندران، مشتركا سوم شــدند. در مسابقات تنيس مناطق آزاد پنجگانه بانوان كشور 20 تنيسور از اســتانهاي مختلف چهار روز در بابل با هم رقابت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.