فدراسيونها اين هفته پولدار ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزارت ورزش طي هفته جاري قســط سوم بودجه فدراسيونها در سال جاري را به حساب آنها واريز ميكند. وزارت ورزش كــه تا امروز از محل بودجه ســال جاري و طي دو مرحله، فدراســيونها را شارژ مالي كرده اســت، طي هفته جاري قســط سوم بودجه فدراسيونها را به حساب آنها واريز ميكنــد. اين وزارتخانه در ايــن مرحله از تخصيص بودجه حدود 10 ميليارد تومان را ميان همه فدراسيونها توزيع خواهد كرد. تخصيص بودجه به هر يك از فدراسيونها بر اساس تقويم كاري آنها و تفاهمنامه امضا شده با وزارت ورزش، متفاوت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.