حاضرم بدون انتخابي رحيمي را به پاريس ببرم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

تيم ملي كشتي آزاد در حالي براي مسابقات جهاني فرانسه آماده ميشود كه غيبت دو تن از نفرات اصلي اين تيم در اين رقابتها ميتواند به يك مشــكل اساسي براي اين تيم تبديل شود. كميل قاسمي در انتخابي تيم ملي نتوانست به موفقيت برسد و حسن رحيمي هم كه در انتخابي به دليل مصدوميت حاضر نشد و حاال در آستانه رقابتهاي جهاني عنوان ميشود كه مصدوميت رحيمي خيلي جدي است و بعيد به نظر ميرسد كه به رقابتهاي جهاني برسد. حتي برخي از خبرگزاريها رسما اعالم كردند كه رحيمي ديگر به مسابقات جهاني نميرسد اما محمد طاليي ميگويد تا 15 روز مانده به مسابقات جهاني هم منتظر رحيمي ميماند: «هنوز از رحيمي نا اميد نشدهام و منتظرش ميمانم.»

آقاي طاليــي از اردوي تيم ملي چه خبر ؟

خدا را شكر همه چيز خوب است و همه نفرات حاضــر در اردوي تيم ملي با جان و دل در حال تمرين هستند.

اما ظاهــرا اوضاع خيلــي خوب هم نيست؟

نه همه چيز خوب است. مشكلي نداريم. اما ظاهرا حســن رحيمي مصدوميتش جدي است و به جهاني فرانسه هم نميرسد؟

براي من سالمتي او از هر چيزي مهمتر اســت. از قبل هم همين را گفته بودم كه بايد ببينيــم وضعيــت او چگونه خواهــد بود. فعال نميتواند تمرين كند و اگر قرار باشد به همين وضعيت باشد، بايد روي نفرات جوان كار كنيم.

حرفهاي شما باز هم با شك و ترديد اســت اما برخــي از خبرگزاريها اعالم كردهاند كه او قطعا به مســابقات جهاني نميرسد.

من تا 15 روز قبل از مســابقات جهاني منتظر رحيمي ميمانم. اگر ببينيم كه ميتواند دو تا تمرين كشتي خوب انجام بدهد انتخابش ميكنيم. مصدوميت او هم مينيســك است كه خيلي سخت و دشــوار نيست و ميتوان محلي كه دچار مصدوميت شده را خوب بست و بدون مشــكل كار كرد. بنابراين تا 15 مرداد منتظر می مانيم و بعد تصميم می گيريم.

حتي اگر قرار باشــد با اين وضعيت به جهاني برسد، شايد آنجا با مصدوميت سخت تري روبهرو شود؟

بــه هر حال همه اين موارد اســت و ما سعي خواهيم كرد، بهترين تصميم را بگيريم.

حاال اگر قرار باشــد 15 روز مانده به مسابقات جهاني از حضور او مطمئن شويد، برگزاري انتخابي را چه خواهيد كرد؟

مشكالت ما همين موارد است اما به اين موارد زماني فكــر خواهيم كرد كه از حضورش مطمئن شويم.

ممكن است رحيمي بدون انتخابي به جهاني برود؟

اگــر بــه من باشــد و حســن رحيمي ســالمتياش اجازه بدهد او را بــدون انتخابي براي مســابقات جهاني انتخاب ميكردم. واقعا فاصله بين رحيمي و نفرات بعدي بســيار زياد است اما موضوع اين است كه فقط من تصميم گيرنده نيستم. تصميم جمع هم رعايت فرآيند انتخابي است.

حاال با اين وضعيت تكليف انتخابي او چه خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.