از ايران نامه زدند تا محروم شوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فعال كه وضعيت رحيمي نامشخص است اما اگر برسد و ببينيم كه ميتواند خوب تمرين كند دربارهاش تصميم جديدي خواهيم گرفت. در واقع تا 15 روز مانده به اعزام تيم هيچ چيز به طور قطع مشخص نيست.

تصور تيم ملي كشتي آزاد بدون كميل و حسن رحيمي كمي سخت خواهد بود!

به هر حال هميشــه بعد از مســابقات جهاني تيمها پوست اندازي ميكنند. ما هم تيم را تغييــر ميدهيم. ما خودمان هم همينجوري قهرمان جهان شديم.

اما تفاوت ما با ســاير تيمها اين است كه پوست اندازي ما اجباري است!

اگر شــما هم جاي ما بوديد تمام تالش خود را ميكرديد كه نفرات اصلي خود را حفظ كنيد و به مســابقات جهاني بفرستيد. متاسفانه جوانان ما هنوز درك درستي از مسابقات جهاني ندارند. فكر ميكنند، مسابقات جهاني هم بازيه ؛ در حالي كه بزن بكش خواهد بود. البته داريم تالش ميكنيم كه جوانان را به بهترين شــكل آماده كنيم. باالي سر بعضي از اين جوانها چند نفر را هم گذاشــتيم كه حســاب كار دستشان بيايد و كمي كار را جدي بگيرند.

نگــران نتيجــه مســابقات جهاني نيستيد؟ به هر حال سطح توقعات از اين تيم باال رفته.

نگران هيچ چيزي نيستم. به خاطر اينكه دارم سخت تالش ميكنم. به كشتيگيران هم گفتهام كه سخت تالش كنند و نگران اينكه چه اتفاقي ميافتد نباشند. نتيجه دست من نيست. عوامل مختلفي دســت به دست هم ميدهند تا نتيجه خوب به دســت بيايــد. االن هم خدا ميداند چه اتفاقي رخ ميدهد. من تالشــم را ميكنم، نتيجه دست خداست. وضعيت ساير اوزان چگونه است؟

خدا را شكر همه در حال تالش هستند و بــه جز يكي دو وزن مثل همين 57 كيلوگرم كه به خاطر برخي بدشانسيها از دست ما خارج اســت، در بقيه اوزان همه خوب در حال تالش هستند و حتما اتفاقات خوبي خواهد افتاد.

محرابي: هيچ كس به فكر بوكس نيست

بوكســور ســابق تيم ملي باز هم به انتقاد از وضعيت اين رشته پرداخت. سجاد محرابي كــه به دليل فعاليت در بوكس حرفهاي از حضــور در بوكس آماتور محروم شــده بود، حاال با پايان دوران محروميتش دوباره خواهان بازگشت به تيم ملي است اما ظاهرا فدراســيون عالقهاي به اين كار ندارد: «بــراي حضور در انتخابي تيم ملي هنوز به صورت رســمي دعوت نشدهام. البته فعال مسووالن فدراسيون بوكس مدعي شــدهاند چون من در مسابقات حرفهاي WBO حضور پيدا كردهام اجازه حضور در انتخابي تيم ملي را ندارم.»

محرابي ادامه داد: «متاسفانه آقايان به جاي اينكه هواي بوكسورهاي تيم ملي را داشــته باشند برخالف آن عمل ميكنند. كشورهاي قزاقستان، ازبكستان ...و با خرج كردن پول در مســابقات از ورزشكاران خود حمايت ميكنند اما اينجا به جاي اينكه هواي ما را داشــته باشند به فدراسيون جهاني نامه ارسال ميكنند كه بوكسور ما در مسابقات حرفهاي شركت كرده است.» محرابي در ادامه صحبتهاي خود گفت: «من بهخاطر مســائل مالي در آفريقا حضور پيدا كرده و در مســابقات حرفــهاي مبارزه كردم. فدراســيون بوكس ايران كه مشكالت مالي ما را حل نميكند پس ما ناچاريم در مسابقات شركت كنيم تا مشكالت مالي را حل كنيم. اصال فدراسيون جهاني به دنبال اين نيست كه ببيند يك بوكسور در كجا مبارزه ميكند. من پيش از بازيهاي آســيايي اينچئون در مســابقات حرفهاي WBO حضور پيدا كرده بودم و هيچ مشــكلي برايم پيش نيامد. اســم من در ســايت WBOثبت شــده بود اما اينكه چرا در آن مقطع براي من مشــكلي پيــش نيامد و آيبا (فدراســيون جهانــي) كاري با من نداشــت و حاال حضور در مسابقات حرفهاي مشكلساز شده برايم عجيب است.»

محرابــي با مطرح كــردن انتقادات جديد خود، ادامــه داد: «اردوهاي تيم ملي هيــچ چيزي براي ما ندارد؛ خبري از غذاي خــوب، جاي خواب خوب، حقوق خوب يا حضور در مســابقات خوب نيســت. اردوهاي تيم ملي چه چيزي دارد كه منت سر بوكســورها ميگذارند؟ كشــورهاي ديگر همه حقوق و مزايا را براي بازيكنان در نظر ميگيرند اما اينجا خبري از اين مســائل نيست. آيا كسي ميداند ما در اردوهاي تيم ملــي در كانكس ميخوابيم؟ مردم عادي از ناكامــي گاليه ميكنند كه بوكس ايران ضعيف اســت و نميتواند نتيجه بگيرد اما از پشت پردهها خبر ندارند.» نماينده تيم ملــي بوكس در بازيهاي آســيايي اينچئون، همچنين گفت: «مســووالن ورزش به فدراســيونهاي فوتبــال، واليبال ...و از همه لحاظ كمك ميكنند اما چرا كســي به فكر بوكس ايران نيست؟ اين رشته در المپيك و در بخش مردان 40 مدال دارد. اگر بوكس ايران 4-5 سال از لحاظ مالي حمايت شود قطعا به روزهاي اوج بازميگردد.»

احتمال لغو اعزام تنها نماینده ایران به آلمان قوت گرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.