امروز 7 نماينده ايران روي تشك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مراســم وزن كشــي 7 وزن دوم رقابتهاي كشــتي آزاد نوجوانان قهرماني آسيا، بعد از ظهر روز گذشته برگزار شد.

روز دوم و پاياني رقابتهاي كشــتي نوجوانــان قهرماني آســيا در هفت وزن پيگيري ميشــود كه نمايندگان ايران در اين هفت وزن به ميدان خواهند رفت. روز گذشــته مراسم وزن كشي اين هفت وزن برگزار شد و كشتيگيران حريفان خود را در اين رقابتها شناختند.

در وزن ۶4 كيلوگــرم ســيد عرفان جعفريان پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف كشــتيگيري از كشور ازبكســتان ميرود و در صــورت پيروزي بر اين حريــف در دور بعــد و در مرحله نيمهنهايي با برنده كشتيگيران هند و كره جنوبي مسابقه خواهد داد. در اين وزن ۹ نفر حضور دارند.

در وزن 54 كيلوگرم مهدي عشــقي در دور اول به مصاف حريف مغولي ميرود و در صورت پيروزي بر اين كشتيگير، در دور دوم بــا برنده كره جنوبــي و ميانمار مبارزه خواهد كرد. در اين وزن 13 نفر به روي باسكول رفتند.

در وزن 3۶ كيلوگرم كه 11 كشتيگير حضور دارند، اميرحسين مقصودي در دور اول با نماينده قزاقســتان مبارزه ميكند و در صــورت پيروزي بر اين كشــتيگير در دور دوم با نماينده كشــور ژاپن ديدار خواهد كرد.

در وزن ۹۶ كيلوگــرم ســيد مبيــن حســيني در مبارزه نخســت بــه مصاف كشتيگيري از كشور كره جنوبي ميرود و در صــورت پيروزي بر ايــن حريف در دور دوم با برنده كشــتيگيران ازبكستان و پاكستان كشــتي خواهد گرفت. در اين وزن ۲1 نفر حضور دارند.

در وزن ۶7 كيلوگــرم كــه 11 كشــتيگير حضور دارند، ميثم زارع پس از اســتراحت در دور اول در دور دوم بــا برنده كشتي ميان نمايندگان ازبكستان و عربستان مسابقه خواهد داد.

در وزن 85 كيلوگــرم عباس فروتن پس از اســتراحت در دور اول در دور دوم با كشــتيگير قزاقســتاني مبارزه ميكند و در صــورت غلبه بر ايــن حريف در دور ســوم و مرحله نيمهنهايي به مصاف برنده كشــتيگيران چين تايپه و چين خواهد رفــت. در ايــن وزن 10 نفر وزن كشــي كردهاند.

در وزن 100 كيلوگــرم كــه 13 كشتيگير شــركت كردهاند، سيد مهدي هاشــمي در دور اول با كشــتيگيري از كشــور ژاپن مبــارزه خواهد كــرد و در صورت پيــروزي در اين ديدار در دور بعد نيز با برنده كشــتيگيران مغولســتان و تاجيكستان پيكار خواهد كرد.

در روز نخســت اين مســابقات تيم كشتي آزاد ايران سه نماينده داشت كه در وزن 58 كيلوگرم مرتضي پورمرتضوي به ديدار فينال رسيد و در وزن ۲4 كيلوگرم مهــدي ويســي بــا شكســت در مرحله نيمهنهايي راهي ديدار رده بندي شد.

همچنين در وزن 50 كيلوگرم محمد ابراهيمي از دور رقابتها كنار رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.