بوكس راه گذشته را میرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حسين نهرودي از احتمال لغو اعزام نماينده بوكس ايران به رقابتهاي قهرماني جهــان خبر داد. رقابتهاي بوكس قهرماني جهان شــهريورماه به ميزباني هامبورگ آلمان برگزار ميشــود كه بوكس ايران تنها يك سهميه براي حضور در اين مسابقات توســط سجاد كاظمزاده در وزن ۹۶ كيلوگرم كســب كرده است. با وجودي كه تيم ملي بوكس فقط يك سهميه كســب كرده اما فدراسيون نميخواهد هزينههاي اين ســفر را بپردازد و به همين دليل تيم ملي بوكس براي چندمين ســال پياپي در اين رقابتها حضور نخواهد داشت.

حســين نهرودي مدير تيمهاي ملي بوكــس در اين باره گفت: «اگر كاظم زاده بخواهد اعزام شــود بايد خمينز ســرمربي تيم ملي هم 10 مليپوش را رها كند و به همراه وي به آلمان برود. از طرفي چون خمينز دو ســتاره اســت بايد يك مربي سه ســتاره همچون نهرودي همراه او به هامبورگ برود. به ايــن ترتيب هزينههاي اين اعزام بســيار زياد خواهد شــد. به نظرم اين اعزام بيشتر براي ما ضرر دارد تا منفعت. احتمال لغو اين سفر قوي است هرچند تصميم خامي است كه بايد به مشورت جمعي گذاشته شود و كميته فني و شخص رييس فدراسيون در اين خصوص نظر بدهند.»

اين در حالي است كه در سالهاي اخير بارها فدراسيون بوكس از اعزام نفراتي كه ســهميه مسابقات جهاني را كســب كرده اند، طفره رفته است. فدراسيون بوكس امســال هزينههاي زياد ســفر به آلمان را پيش كشيده اما كسي نيست از فدراسيون بپرســد دوره قبل كه اين رقابتها در كشور همسايه قطر برگزار شد چرا كسي اعزام نشــد؟ در آن مسابقات هم سهميه را كسب كرده بوديم اما فدراسيون كسي را اعزام نكرد. به اذعان بســياري از مربيان يك مســابقه به اندازه چنــد ماه تمرين ميتواند تجربه به همراه داشــته باشد. بخصوص در ورزش بوكس كه اعضاي تيم ملي در يك چهار ديواري حبس شــدهاند و هيچ مسابقاتي براي حضور در آن و كسب تجربه در اختيارشان قرار نميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.