آزمون سخت در روسيه و ازبكستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي تكواندو با هدايت مهدي بي باك در مرحله نخســت مسابقات گرندپري ۲017 كه در روســيه برگزار ميشــود و همچنين جام رياســت فدراسيون جهاني در ازبكستان حضور خواهد داشت.

مرحله نخســت مســابقات گرندپري )G4( در ســال ۲017 با حضور تكواندوكاران برتر جهــان در چهار وزن المپيكي زنان و مردان از روز جمعه 13( مرداد ماه) به مدت 3 روز در شــهر «مسكو» روسيه برگزار ميشود كه تكواندوكاران كشورمان در اين رقابتها به روي شياپ چانگ ميروند.

تيمملي تكوانــدوي ايران با تركيب آرمين هادي پور و محمد كاظمي (وزن -58 كيلوگرم) و ابوالفضــل يعقوبي (وزن 8۶- كيلوگرم) راهي اين رقابتها ميشــود. همچنين نخستين دوره مســابقات «جام رياست فدراسيون جهاني» در منطقه آســيا از 0۲ مرداد ماه به مدت سه روز در «تاشكند» ازبكســتان برگزار ميشود كه بر اساس تصميم فدراســيون جهاني تكواندو و به منظــور افزايش انگيزه بازيكنــان و تيمها براي حضور در ايــن رقابتها، هر تيم ميتواند عالوه بر تركيب كامل خود، مدال آوران اين رويداد را در مســابقات قهرماني آسيا ۲018 نيز همراه داشته باشد.

بر همين اســاس آرمين هاديپور (وزن -54 كيلوگرم)، محمد كاظمي و حميدرضــا هاديــان (وزن -58 كيلوگرم)، ســروش احمــدي (وزن 3۶كيلوگرم)، ابوالفضل يعقوبي (وزن 8۶- كيلوگرم)، اميرحســين ساسان (وزن -80 كيلوگرم) و سجاد مرداني (وزن +87 كيلوگرم) تركيب تيم ملي تكواندو در جام رياست فدراسيون جهاني را تشكيل ميدهند. هدايت اين تيم در اين مسابقات هم بر عهده مهدي بي باك بهعنوان سرمربي و عليرضا نصرآزاداني و هادي افشار بهعنوان مربي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.