هت تريك طال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هشتمين روز از رقابتهاي جهاني دو و ميداني معلوالن با كســب يك نشان طال و يك نشــان برنز براي كاروان كشــورمان همراه بــود. عليرضــا مختاري و اســدا... عظيمي، دو نماينــده ايران در ماده پرتاب وزنــه، كالس اف 53 با هفت پرتابگر ديگر به رقابت پرداختند. در پايان مسابقات اين ماده عليرضا مختاري با ركورد هشت متر و 35 سانتيمتر ضمن دستيابي به نشان طال، ركورد آسيا را نيز بهبود بخشيد.

عظيمي، ديگر نماينده كشــورمان در اين ماده با ركورد هفت متر و ۶۹ سانتيمتر به نشــان برنز دست يافت و نماينده آمريكا نيز با ركورد هشــت متر و 13 ســانتيمتر نايب قهرمان شــد. كاروان ايــران تاكنون موفق به كســب يك نشــان طــال، هفت نقره و چهار برنز شــده است و با احتساب نشان طالي مختاري و نشان برنز عظيمي، شــمار مدالهاي ايران به عدد 14 رســيد. رقابتهــاي جهاني دو و ميدانــي لندن با حضور بيش از هزار ورزشكار از 100 كشور دنيــا، از 3۲ تير تا اول مرداد ماه در جريان است و كاروان ايران نيز با 0۲ ورزشكار در اين مسابقات حضور يافته است.

در ادامــه رقابتهــای دو و ميدانــی معلــوالن در لندن ســامان پاكباز به مدال طالی ماده پرتاب وزنه كالس 1۲ اف رقابت های پارا دو و ميدانی جهانی دســت يافت. پاكباز با پرتاب 51 متر و 38 ســانتيمتر در جايگاه نخست اين ماده قرار گرفت. «رومن دانيليوك» از اوكراين بــا پرتابی به ميزان 51 متر 44 ســانتيمتر به مدال نقره رسيد و مــدال برنز به «لوپــز گونزالس»، پرتابگر اســپانيايی، با پرتاب 51 متر 44 سانتيمتر رسيد. اين سومين مدال طالی ايران در اين رقابتها بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.