رييس شوراي داوران كاراته جهان در راه اروميه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آزمون داوري جهت گزينش داوران اعزامي به كلينيك آســيايي با تدريس رييس شــوراي داوران جهان در اروميه برگزار خواهد شد.

اين كالس 17 تا ۹1 مردادماه در حاشــيه رقابتهاي جام وحدت و دوستي در اروميه برگزار خواهد شد و داوراني كه قصد حضور در كلينيك آسيا را داشته باشند ابتدا بايد از اين كالس نمره قبولي دريافت كنند.

كليه داوران A و ممتاز فدراسيون كاراته در استانهاي مختلــف بايــد در كالس فوق كه كليه مراحــل آن به زبان انگليسي برگزار خواهد شد، حضور داشته باشند.

«خاوير اســكاالنته» رييس شــوراي داوران فدراسيون جهاني براي حضور در جام وحدت و دوســتي به ايران سفر خواهد كرد و در حاشــيه اين رقابتها به همراه اعضاي اين شــورا تدريــس كالس داوري و آزمــون را برعهده خواهند داشت.

كلينيك داوري آسيا اواخر شــهريورماه در قرقيزستان برگزار خواهد شــد كه از ايــران 0۲ داور با قبولي در آزمون فوق در اين كلينيك شركت خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.