آغاز تمرينات تيم ملي تكواندو با ۰1 نفر

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تمرينات تيمملي تكواندو كشــورمان بــراي حضور در بازيهاي داخل ســالن از صبح ديروز (شنبه) زير نظر سرمربي اين تيم با حضور 10 تكواندوكار آغاز شد. بازيهاي داخل سالن به ميزباني تركمنستان برگزار خواهد شد كه تكواندوي ايران هم در اين رقابتها حضور خواهد داشت. بر همين اساس تيم ملي تكواندو كشورمان كه با هدايت فريبرز عســكري خود را مهياي حضور در اين بازيها ميكند، پيش از حضور در ايــن رويداد اردوهــاي خود را به طور منظم برگــزار ميكند. براي حضور در اين اردو فريبرز عسگري سه تكواندوكار جديد را دعوت كرده بود كه بر همين اساس ابراهيم صفري، مهدي يوسفي و عليرضا علياري نيز از صبح ديروز به اردوي آمادهســازي تيم ملحق شــدند و تمرينات با 10 تكواندوكار پيگيري ميشــود. مهدي اســحاقي و ابراهيم صفري (وزن -54 كيلوگرم)، محمد صادق دهقاني (وزن -58 كيلوگرم)، آريان محمدي و مهدي يوسفي (وزن 3۶- كيلوگرم)، ساالر وحيدي و عليرضا علياري (وزن 8۶- كيلوگرم)، مهدي جاللي (وزن -74 كيلوگرم)، عرفان ناظمــي (وزن -80 كيلوگرم) و احمد محمــدي (وزن -87 كيلوگرم) نفرات حاضر در اردوي تيمملي تكواندو كشــورمان هستند. همچنين نخستين دوره مسابقات جام رياست فدراسيون جهاني در منطقه آسيا از 0۲ مردادماه به مدت 3 روز در تاشكند ازبكستان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.